Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Pensions

Verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de inkomensgarantie voor ouderen verhoogt.

Lees verder - 08/06/2018 15:50

Verbetering van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed tot omzetting van de Europese richtlijn 2014/50/EU, die de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten tracht te verbeteren.

Lees verder - 20/04/2018 13:20

Provinciale en plaatselijke overheidsdiensten: basispensioenbijdragevoet voor 2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de basispensioenbijdragevoet van het Gesolidariseerde Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten voor 2020.

Lees verder - 12/01/2018 15:19

Hervorming van het beginsel van de eenheid van loopbaan in het pensioenstelsel voor werknemers en voor zelfstandigen

Op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine keurt de ministerraad twee voorontwerpen van wet goed tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers en voor zelfstandigen, wat betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het vervroegd pensioen.

Lees verder - 09/08/2017 13:45

Welvaartsaanpassingen 2017-2018 in het pensioenstelsel van de zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Willy Borsus een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die de welvaartsaanpassingen 2017-2018 uitvoeren in het pensioenstelsel van de zelfstandigen, zoals voorzien in het interprofessioneel akkoord van de sociale partners.

Lees verder - 18/05/2017 14:17

Hervorming van het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid in de publieke sector

De ministerraad draagt de bevoegde ministers op om de hervorming van het ziektepensioen voor te leggen tijdens het volgende Overlegcomité.

Lees verder - 12/05/2017 16:17

Persconferentie Ombudsdienst Pensioenen voorstelling jaarverslag 2016 op vrijdag 7 april 2017

Geachte mevrouw,
Geachte heer,
De Ombudsmannen zullen de aanbeveling evenals de belangrijkste items uit het jaarverslag 2016 van de Ombudsdienst Pensioenen op vrijdag 7 april 2017 om 11u presenteren.
Meteen daarna zal het jaarverslag officieel overhandigd worden aan de heer Daniel Bacquelaine, Federaal Minister van Pensioenen.
De persconferentie zal doorgaan op het 8ste verdiep van de WTC III-toren, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel.

Lees verder - 03/04/2017 16:20

Aanvullend pensioen van de tweede pijler voor zelfstandigen actief als natuurlijk persoon - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over diverse bepalingen rond aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers.

Lees verder - 31/03/2017 16:03

Regularisatie van studieperioden voor de berekening van het pensioen voor ambtenaren en werknemers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de regularisatie van studieperioden in de pensioenregeling voor ambtenaren en in eerste lezing een voorontwerp van wet over dezelfde regularisatie in de pensioenregeling voor werknemers.

Lees verder - 23/12/2016 15:31

Basispensioenbijdragevoet 2019 voor het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de RSZPPO

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de basispensioenbijdragevoet voor 2019 vastlegt voor de overheidsdiensten die aangesloten zijn bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten.

Lees verder - 16/12/2016 14:50