Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse