Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

26-30 van 21448 resultaten.

Ministerraad van 30 augustus 2019

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 30 augustus, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 30/08/2019 15:03 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Defensie Didier Reynders goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 30/08/2019 15:03 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Wijziging van koninklijke besluiten als gevolg van de opheffing van de algemene directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Wouter Beke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat meerdere koninklijke besluiten wijzigt als gevolg van de opheffing van de algemene directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

Lees verder - 30/08/2019 15:03 - Persdienst van Wouter Beke, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Overheidsopdracht voor mobiele telefoniediensten voor de federale overheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor mobiele telefoniediensten en verwante diensten.

Lees verder - 30/08/2019 15:03 - Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Federaal aankoopbeleid 2019-2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès de nota over het federaal aankoopbeleid 2019-2020 goed.

Lees verder - 30/08/2019 15:03 - Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid