Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 36 resultaten.

augustus 2018

Tendering van de offshore windmolenparken vanaf 2020

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem en staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer akkoord met de principenota 'tendering offshore windparken vanaf 2020'.

Lees verder - 31/08/2018 15:57 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Belgisch ontwikkelingsbeleid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed met betrekking tot het Belgische ontwikkelingsbeleid. 

Lees verder - 31/08/2018 15:57 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Hergebruik van overheidsinformatie en administratieve vereenvoudiging

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda en Telecommunicatie Alexander De Croo en van staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake het hergebruik van overheidsinformatie en administratieve vereenvoudiging. 

Lees verder - 31/08/2018 15:57 - Persdienst van Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Nationale verklaring inzake nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon de nationale verklaring goed inzake nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming. 

Lees verder - 31/08/2018 15:57 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Omzetting van de richtlijn omtrent de werkzaamheden van en het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed dat zorgt voor de omzetting van de Europese richtlijn IORP II omtrent de werkzaamheden van en het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP).

Lees verder - 31/08/2018 15:57 - Persdienst van Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen

Instemming met de overeenkomst tussen België en Luxemburg over het beheer en de berging van radioactief afval

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de de overeenkomst tussen België en het Luxemburg over het beheer en de definitieve berging van het radioactief afval van Luxemburg op het grondgebied van België.

Lees verder - 31/08/2018 15:57 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Samenwerkingsakkoord over de coördinatie van de radiofrequenties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda en Telecommunicatie Alexander De Croo een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap over de coördinatie van de radiofrequenties voor radio-omroep in de frequentieband 87,5-108 MHz.

Lees verder - 31/08/2018 15:57 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Weging van de functie van voorzitter van het directiecomité bij de FOD Beleid en Ondersteuning

De ministerraad bepaalt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput de weging van de functie van voorzitter van het directiecomité bij de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Lees verder - 31/08/2018 15:57 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Vaste vergoeding aan personeelsleden van de FOD Bosa gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van ministrieel besluit goed dat een vaste vergoeding toekent aan personeelsleden van de FOD Beleid en Ondersteuning gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie.

Lees verder - 31/08/2018 15:57 - Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij

Vaststelling van de retributies aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten vaststelt.

Lees verder - 31/08/2018 15:57 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling