Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 13 resultaten.

Week van februari 25 2019

Modaliteiten voor de toekenning van de jaarlijkse subsidies voor koepels van niet-gouvernementele milieuorganisaties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de modaliteiten voor de toekenning van de jaarlijkse subsidies voor koepels van niet-gouvernementele milieuorganisaties voor wat betreft de materies die onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen.  

Lees verder - 01/03/2019 16:07 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Tewerkstelling van Britse grensarbeiders en stagiairs na de brexit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden in het kader van de brexit.

Lees verder - 01/03/2019 16:07 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Gescheiden inzameling van ionische rookmelders

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de gescheiden inzameling van ionische rookmelders.

Lees verder - 01/03/2019 16:07 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Ondersteuning van de Belgische deelname aan de gemeenschappelijke onderneming EuroHPC

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Wetenschapsbeleid Sophie Wilmès en minister van Digitale Agenda Philippe De Backer kennis van een nota over de ondersteuning van de Belgische deelname aan de gemeenschappelijke onderneming EuroHPC.

Lees verder - 01/03/2019 16:07 - Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Noodplanning en crisissituatiebeheer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de noodplanning en het crisissituatiebeheer op gemeentelijk en provinciaal niveau, en over de rol van de burgemeesters en gouverneurs bij een crisis die een coördinatie op nationaal niveau vereist.

Lees verder - 01/03/2019 16:07 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Wijziging van de naam van een hulpverleningszone in Oost-Vlaanderen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de naam van een hulpverleningszone in Oost-Vlaanderen wijzigt.

Lees verder - 01/03/2019 16:07 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Lees verder - 01/03/2019 16:07 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Inwerkingtreding van de verplichting voor het gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de inwerkingtreding van de verplichting voor het gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten.

Lees verder - 01/03/2019 16:07 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Defensie Didier Reynders goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 01/03/2019 16:07 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Tijdelijke wijziging van het statuut van het rijkspersoneel in het kader van de Brexit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het statuut van het rijkspersoneel tijdelijk wijzigt in het kader van de Brexit.

Lees verder - 01/03/2019 16:07 - Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid