Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 66 resultaten.

Rapportage-nota van het redesignprogramma van de federale overheid

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akte van de rapportagenota over het redesignprogramma van de federale overheid.

Lees verder - 20/07/2018 13:21 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Vervanging van de voorzitter en benoeming van een lid van de raad van bestuur van Enabel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorzitster vervangt en een lid benoemt van de raad van bestuur van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel.

Lees verder - 20/07/2018 13:21 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Voorlopige regels voor de beheerscontracten van NMBS en van Infrabel

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed waarin de voorlopige regels worden vastgesteld die als beheerscontracten van Infrabel en van de NMBS gelden.

Lees verder - 20/07/2018 13:21 - Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Federale bijdrage aan het geïntegreerd nationaal energieklimaatplan

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem kennis van het ontwerp van federale bijdrage aan het geïntegreerd Nationaal Energie Klimaat Plan (NEKP) uitgewerkt door een stuurgroep van twee federale administraties, met name Energie en Klimaat.

Lees verder - 20/07/2018 13:21 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 20/07/2018 13:21 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Spoorwegpolitie: voorwaarden inzake selectie en aanwerving van de vaststellende en bestraffende beambten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit, belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, François Bellot twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de wet op de politie van de spoorwegen uitvoeren wat betreft de vaststellende en bestraffende beambten.

Lees verder - 20/07/2018 13:21 - Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Wijzigingen die betrekking hebben op spoorveiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee koninklijke besluiten wijzigt die betrekking hebben op spoorveiligheid.

Lees verder - 20/07/2018 13:21 - Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput en minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van omzendbrief goed in het kader van de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2018 en 2019, evenals het rapport van de monitoring van mei 2018.

Lees verder - 20/07/2018 13:21 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Overheidsopdracht voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken en verschillende deelnemende FOD's

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken en verschillende deelnemende federale overheidsdiensten.

Lees verder - 20/07/2018 13:21 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Overheidsopdracht voor de informaticaondersteuning voor de projecten van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de informaticaondersteuning voor de projecten op vlak van interne en externe effectiviteit, efficiëntie en administratieve vereenvoudiging.

Lees verder - 20/07/2018 13:21 - Persdienst van Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken