Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 544 resultaten.

Ondersteuning voor de upgrade van de federale onderzoeksinfrastructuren

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Wetenschapsbeleid Sophie Wilmès akkoord met de financiering van projecten ter ondersteuning van de upgrade van de federale onderzoeksinfrastructuren, in het kader van het Europees stappenplan van het Europese strategische forum voor onderzoeksinfrastructuren (ESFRI).

Lees verder - 27/12/2018 15:57 - Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar het Vlaams Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed over de overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar het Vlaams Gewest.

Lees verder - 27/12/2018 15:56 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Energielevering voor de gebouwen en installaties van de federale overheidsdiensten en andere federale instellingen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met het afsluiten van nieuwe overeenkomsten voor de levering van elektriciteit en gas af te sluiten met het Vlaams Energiebedrijf voor het jaar 2019 en 2020 voor alle klanten van de Regie der Gebouwen en voor de federale overheidsinstellingen die hiervoor een aanvraag indienen.

Lees verder - 27/12/2018 15:56 - Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Vervanging van een lid van de federale regering bij het Overlegcomité

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van de federale regering aanduidt bij het Overlegcomité.

Lees verder - 27/12/2018 15:56 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Defensie Didier Reynders goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 27/12/2018 15:56 - Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden.

Lees verder - 27/12/2018 15:56 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Dode hand 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die het bijzonder krediet voor 2018 berekenen en verdelen over de gemeenten, gewesten en de agglomeratie Brussel waar eigendommen gelegen zijn die vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing.

Lees verder - 27/12/2018 15:56 - Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Dotatie 2018 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de organisatie van de Europese toppen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2018 een dotatie verleent aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de veiligheid die voortvloeit uit de organisatie van de Europese toppen en de hoofdstedelijke functie van Brussel. De betaling van deze jaarlijkse dotatie vaan 55 miljoen euro aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is beslist bij de zesde staatshervorming.

Lees verder - 27/12/2018 15:56 - Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Bepalingen rond de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een voorontwerp van wet goed over bepalingen rond de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten. 

Lees verder - 27/12/2018 15:56 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Aanduiding van de leden van de federale regering bij de samenwerkingscommissie Brussel

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van de federale regering aanduidt bij de samenwerkingscommissie Brussel.

Lees verder - 27/12/2018 15:56 - Persdienst van eerste minister Charles Michel