Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Kernkabinet beslist over Belgische operationele inzet van militairen in 2012

Het kernkabinet heeft op woensdag 29 juni een aantal oriëntaties vastgelegd aangaande de operationele inzet van de Belgische troepen in het buitenland in de loop van 2012. Deze oriëntaties zijn genomen met het oog op een tijdig overleg met de betrokken internationale partners. De regering zal deze oriëntaties in het parlement toelichten.Met betrekking tot Afghanistan, heeft het kernkabinet beslist om aan de bondgenoten voor te stellen om het Belgisch contingent dat sinds 2003 is ingezet ter beveiliging van de luchthaven van Kabul in de loop van 2012 volledig terug te trekken. België stelt ook voor om een actieve bijdrage te blijven leveren in Kunduz en Kandahar, respectievelijk voor de vorming van het Afghaanse leger en voor het voeren van luchtoperaties met 6 F16’s. De geleidelijke terugtrekking uit de regio van Kabul gaat uit van de vaststelling dat de veiligheidssituatie is verbeterd en dat de overdracht van de veiligheidstaken aan de Afghanen kan worden verder gezet. België wil zowel in Kabul als in Kunduz en Kandahar de ondersteuning en opleiding van het Afghaanse leger blijven verzorgen. België zal tegen het najaar in het licht van de Afghanistan-conferentie in Bonn begin december 2011 bepalen welke civiele bijdragen kunnen geleverd worden.Inzake de overige inzet van België heeft het kernkabinet beslist om aan de Verenigde Naties voor te stellen om de Belgische bijdrage aan de VN-operatie UNIFIL (United Nations Interim Force) in Libanon, die tot nu toe was toegespitst op ontmijning, naar andere taakstellingen te doen evolueren. In de Hoorn van Afrika voor de Somalische kust zal België in het najaar 2012 voor een periode van 3 maanden een fregat inzetten voor de bestrijding van de piraterij in het kader van de operatie Atalanta van de Europese Unie. In de Democratische Republiek Congo zal ons land het detachement C-130 verder ter beschikking houden van de VN-operatie MONUSCO onder meer als ondersteuning in het kader van de Congolese verkiezingsagenda.Deze herschikking zal een besparing met zich meebrengen die geraamd wordt op 25 miljoen euro.