Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Compensatie van de btw op de saneringswerken van de nucleaire passiva

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 11 oktober 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem, minister van Financiën Alexander De Croo en minister van Economie Nathalie Muylle een voorontwerp van wet goed over de compensatie van de belasting over de toegevoegde waarde op de saneringswerken van de nucleaire passiva ten laste van de federale staat.

De algemene directie Energie en de FOD Financiën hebben in overleg met Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) een voorstel uitgewerkt voor een structurele oplossing voor de compensatie van de btw op de saneringswerken voor de nucleaire passiva ten laste van de federale staat. Dit oplossingsvoorstel voorziet dat sinds 1 januari 2019 de door NIRAS betaalde btw op de bedragen die, vanuit de federale begroting of de federale bijdrage, gestort worden in de fondsen voor de sanering van de nucleaire passiva, gecompenseerd worden door een rechtstreekse toewijzing uit de btw-ontvangsten.

Deze oplossing is analoog aan de bestaande regeling voor de compensatie van de btw op de trimestriële stijving van het fonds voor het passief-BP, met als verschil dat de CREG niet langer de begunstigde is, maar de compensatie rechtstreeks aan NIRAS gebeurt. Deze nieuwe regeling zal gelden voor alle toekomstige stortingen in alle fondsen voor de sanering van nucleaire passiva ten laste van de federale staat. Ze geldt ook voor de regularisatie van de btw op de bedragen die in het verleden (voor 31 december 2018) in de fondsen voor de nucleaire passiva van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) en van het Studiecentrum voor kernenergie (SCK•CEN) werden gestort, en waarop nog geen btw werd geheven.

Dit voorontwerp verwijdert de voormalige wijze van compensatie van de btw voor het passief-BP met de verwijzing naar het Kyotofonds. Het creëert ook de wettelijke basis voor de regularisatie van de btw op de stortingen voor 31 december 2018 en voor de compensatie van de btw op de toekomstige alimentatie van de fondsen voor de sanering van alle nucleaire passiva ten laste van de federale staat, door een toewijzing uit de btw-ontvangsten. De ministerraad machtigt de drie ministers om een protocol af te sluiten met NIRAS, waarin vanaf 1 januari 2019 de praktische regels voor de betaling en compensatie van de btw op de stijving van de fondsen voor de sanering van de nucleaire passiva ten laste van de federale staat worden vastgelegd en waarin de lijst van de nucleaire passiva wordt opgenomen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot regeling van de compensatie van de belasting over de toegevoegde waarde op de saneringswerken van de nucleaire passiva die ten laste vallen van de federale staat door een toewijzing uit de ontvangsten van de belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Bernard Van HeckeBernard Van Hecke
Woordvoerder van minister Marie Christine Marghem
+32 475 44 34 26
vCard downloaden
Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Woordvoerder van vice-eersteminister Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
vCard downloaden
Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van minister Nathalie Muylle
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van minister Nathalie Muylle
+32 473 86 16 36
vCard downloaden