Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Dotatie om de deelname van de lokale politie van Antwerpen aan het 'stroomplan' te stimuleren

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 oktober 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een federale dotatie toekent voor het jaar 2019 om de deelname aan het stroomplan te stimuleren.

Om een integrale, geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak te ontwikkelen voor de problematiek van in- en doorvoer van cocaïne via de haven van Antwerpen, werd een Memorandum of Understanding opgesteld. Hierbij engageren alle betrokken partijen zich om samen te werken. Om de deelname van de lokale politie van Antwerpen aan dit project te faciliteren, verhoogt dit ontwerp de dotatie voor 2019 met een bedrag van 330.000 euro. Dit bedrag zal een deel van de personeels- en werkingsuitgaven voor geleverde prestaties ten voordele van de federale politie terugbetalen.

Het 'stroomplan' identificeert twee strategische doelstellingen:

  • het maximaal terugdringen van de in- en doorvoer van cocaïne via de Antwerpse haven, en daardoor impact hebben op gelinkte secundaire fenomenen
  • het beheersen van illegale machtsbasissen in de Antwerpse regio, die hun oorsprong vinden in activiteiten gelinkt aan drughandel via de Antwerpse haven

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Erik EenaertsErik Eenaerts
Woordvoerder van minister Pieter De Crem
+32 477 54 75 03
vCard downloaden