Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Binnenkomst en verblijf van onderdanen van derde landen als seizoenarbeider

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 27 september 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen als seizoenarbeider.

Het ontwerp voegt een nieuw hoofdstuk in in het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, onderverdeeld in vier luiken. Het eerste luik bepaalt het toepassingsgebied. Het tweede gaat over de overschrijding van de grenzen en het kort verblijf van de seizoenarbeiders. Het derde heeft betrekking op de seizoenarbeiders die het grondgebied in het kader van een lang verblijf binnenkomen of die hun kort verblijf voor een periode van meer dan negentig dagen verlengen. Het laatste bepaalt de bijzondere regels voor bepaalde verblijfsvoorwaarden (doel van het verblijf, toereikende bestaansmiddelen, ziektekostenverzekering en voldoende huisvesting).

In essentie regelt het ontwerp:

  • de uitvoeringsbepalingen van de regels van toepassing op de seizoenarbeiders
  • de beslissingsmodellen die in het kader van het kort verblijf genomen worden, en de afgegeven verblijfsdocumenten
  • de invoering van de gecombineerde aanvraagprocedure
  • de beslissingsmodellen in het kader van de aanvraag voor een seizoenarbeidersvergunning, en de voorlopige verblijfsdocumenten
  • de manieren om de voorwaarden van het kort en lang verblijf over de voldoende huisvesting en de toereikende bestaansmiddelen tijdens het verblijf te bewijzen

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen in de hoedanigheid van seizoenarbeider betreft

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Jelle BooneJelle Boone
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
vCard downloaden