Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Omzetting van de Europese richtlijn over de controle op wapenverwerving en -bezit

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 6 september 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verschillende koninklijke besluiten wijzigt die de wapenwet uitvoeren.

Het ontwerp zet de richtlijn 91/477/EEG over de controle op wapenverwerving en -bezit, gewijzigd door de richtlijn (EU) 2017/853, om in Belgisch recht.

Concreet zorgt het ontwerp ervoor dat de verzending van het ingevulde deel B van de wapenvergunning en van het bewijs van inschrijving voor jacht- en sportwapens elektronisch kan gebeuren. Dit vergemakkelijkt en versnelt de registratie ervan in de beheerssystemen. Om veiligheidsredenen dient het originele exemplaar gedurende vijf jaar te worden bewaard door de opsteller. 

Het ontwerp regelt tevens hoe de aangifte van zo'n uitlening moet gebeuren. De Europese richtlijn 2017/853 stelt dat voortaan geneutraliseerde vuurwapens aangifteplichtig zijn. Een aangifte is voorzien voor elke overdracht, vererving en invoer, gelinkt aan een registratie in het centraal wapenregister, zodat deze wapens kunnen worden getraceerd. Ingevoerde geneutraliseerde vuurwapens moeten een uniek nummer in het wapenregister krijgen, met het oog op hun traceerbaarheid.

Richtlijn 2017/853 voorziet een uniforme geldigheidsduur van vijf jaar voor alle Europese vuurwapenpassen, waardoor de uitzondering voor lange eenschotswapens met gladde loop moet worden geschrapt. Ten slotte voert het ontwerp de verplichting in voor wapenhandelaren om verdachte transacties te melden bij de bevoegde autoriteiten, en creëert het de mogelijkheid om dergelijke transacties te weigeren.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden