Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Wettelijke basis voor het forfaitaire beschikbaarheidshonorarium voor wachtdienst van de apothekers

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 30 augustus 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor de wettelijke basis zorgt in het kader van de invoering van een forfaitair beschikbaarheidshonorarium voor wachtdienst van de apothekers.

Het ontwerp bepaalt de voorwaarden en de nadere regels volgens dewelke de verplichteverzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen de wacht- en beschikbaarheidshonoraria betaalt aan de apothekers die deelnemen aan georganiseerde wachtdiensten. Het gaat om een belangrijke dienstverlening voor patiënten in noodgevallen, die wordt georganiseerd door de lokale wachtkringen van de apothekers.

Het beschikbaarheidshonorarium zorgt voor een adequate honorering van de apothekers voor de dienstverlening die van hen wordt verwacht bij hun deelname aan de wachtdiensten, onafhankelijk van de aflevering van geneesmiddelen aan patiënten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wachthonoraria en beschikbaarheidshonoraria betaalt aan de apothekerstitularissen van een apotheek open voor het publiek die deelnemen aan georganiseerde wachtdiensten

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Jelle BooneJelle Boone
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
vCard downloaden