Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Invoering van een aanvullend pensioen voor contractuele personeelsleden van bepaalde federale instanties

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 3 mei 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aanvullend pensioen invoert voor de contractuele personeelsleden van bepaalde instanties.

Het gaat om:

  • het federaal administratief openbaar ambt
  • de rechterlijke orde
  • Fedasil
  • BIPT
  • de geïntegreerde politie op twee niveaus
  • de beleidscellen (indien de personeelsleden rechtstreeks door de beleidscel werd aangeworven)

Dit ontwerp past de bepalingen van de verschillende geldelijke statuten voor contractuele personeelsleden aan om rekening te houden met de invoering van een aanvullend pensioen voor dergelijk personeel. Ter herinnering: de ministerraad heeft op 5 april 2019 al de gunning van een overheidsopdracht goedgekeurd om de verzekeringsmaatschappij aan te wijzen die het aanvullende pensioen van deze aannemers zal beheren.

Het ontwerp voert een aanvullend pensioen in op basis van een toezegging van het type 'vaste bijdragen'. De bijdrage wordt door de werkgever gefinancierd en is gelijk aan:

  • 1% van de referentiebezoldiging 2017
  • 1,5% van de referentiebezoldiging 2018
  •  3% van de referentiebezoldiging vanaf 2019

Na de vakbondsonderhandelingen over deze bepalingen zal het ontwerp ter advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Steve DetrySteve Detry
Woordvoerder van minister Sophie Wilmès
+32 473 56 77 04
vCard downloaden