Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Tijdelijke wijziging van het statuut van het rijkspersoneel in het kader van de Brexit

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 1 maart 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het statuut van het rijkspersoneel tijdelijk wijzigt in het kader van de Brexit.

Het ontwerp heeft als doel om negatieve gevolgen van de Brexit te vermijden voor de ambtenaren met een Britse nationaliteit. Het zorgt ervoor dat de federale rijksambtenaren niet het slachtoffer van de onzekerheid over de inhoud van het akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Het probleem doet zich echter enkel voor wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Economische Ruimte (EER) verlaat. De ambtenaar of de stagiair die geen onderdaan meer is van een staat van de EER of van de Zwitserse Bondsstaat, verliest ambtshalve en zonder vooropzeg de hoedanigheid van ambtenaar. Dit ontwerp zorgt daarom voor een overgangsperiode, waarin de betrokkene de hoedanigheid van rijksambtenaar behoudt en een nieuwe nationaliteit kan verwerven. Deze periode is beperkt tot 31 december 2020.

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen. Het wordt nadien ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Steve DetrySteve Detry
Woordvoerder van minister Sophie Wilmès
+32 473 56 77 04
vCard downloaden