Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Overdracht van vermogen van Famifed naar de deelstaten - Tweede lezing

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 8 februari 2019

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Sociale Zaken Maggie De Block in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de overdracht van de goederen, rechten en plichten van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag aan het Waalse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie organiseert in het kader van de overdracht van het Federaal Agentschap als gevolg van de regionalisering van de bevoegdheid voor kinderbijslag.

Het ontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, heeft tot doel de goederen van Famifed te verdelen onder de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Het regelt eerst en vooral de verdeling van de onroerende goederen onder de vier deelstaten, op basis van de geografische ligging van de goederen in kwestie. Het ontwerp bepaalt met het oog op financiële billijkheid bij de verdeling, een financiële compensatie ten laste van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor de drie andere deelentiteiten, als tegenprestatie voor het gebouw in de Trierstraat 70 te 1000 Brussel, dat volledig als exclusieve eigendom aan haar wordt afgestaan.

Het ontwerp bepaalt vervolgens de regels voor de verdeling van de reserves opgebouwd in de loop van de jaren 2015 tot 2018, de verdeling van het werkkapitaal van Famifed tussen de deelentiteiten op het einde van de overgangsperiode, de eindafrekening van de aan Famifed verleende voorschotten op de kinderbijslag en de verdeling van de roerende goederen.

Het ontwerp regelt daarnaast de verdeling van de regularisaties van de hoofdelijke bijdragen en de bijdragen van zelfstandigen, evenals de verdeling van de bedragen die gerecupereerd worden ten voordele van het voormalige Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten. Het regelt de bevoegdheid van de deelstaten op het vlak van rechtsvordering of klachten ingediend tegen huidige of voormalige personeelsleden van Famifed. Ten slotte duidt het aan wie belast wordt met de ontbinding van Famifed en hoe de kosten verbonden aan deze vereffening verdeeld zullen worden.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Barend LeytsBarend Leyts
Woordvoerder van eerste minister Charles Michel
+32 486 22 68 65
vCard downloaden
Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Jelle BooneJelle Boone
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
vCard downloaden