Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Instemming met de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 25 januari 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en Japan anderzijds.

Deze partnerschapsovereenkomst, gedaan te Tokio op 17 juli 2018, is de eerste bilaterale kaderovereenkomst ooit afgesloten tussen de Europese Unie en Japan en biedt een wettelijke basis voor de bilaterale relaties en het in 2001 ingestelde Strategische Partnerschap tussen de beide partijen.

Deze overeenkomst versterkt in belangrijke mate het globale partnerschap tussen de beide partijen door de bevordering van de politieke en sectorale samenwerking en van de gemeenschappelijke acties op domeinen van gemeenschappelijk belang, inclusief regionale en globale uitdagingen. Met de overeenkomst zal de bevordering van gemeenschappelijke waarden en principes, met name democratie, de rechtsstaat, mensenrechten en fundamentele vrijheden, ondersteund worden. Daarnaast biedt de overeenkomst een platform voor nauwere samenwerking en dialoog op een breed spectrum van beleidsdomeinen, zoals klimaatverandering, onderzoek en ontwikkeling, maritieme zaken, onderwijs, cultuur, migratie, contra-terrorisme en de strijd tegen de georganiseerde misdaad en de cybercriminaliteit.

De overeenkomst herbevestigt de verbintenis van de partijen om de internationale vrede en veiligheid te waarborgen door de preventie van de proliferatie van massavernietigingswapens en het nemen van maatregelen om de illegale handel in kleine en lichte wapens aan te pakken.

De overeenkomst kan worden geschorst of beëindigd bij zeer ernstige en zwaarwegende schending van de essentiële elementen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden