Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen België en Senegal

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 25 oktober 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de algemene samenwerkingsovereenkomst tussen België en Senegal.

De algemene samenwerkingsovereenkomst, gedaan te Dakar op 1 maart 2018, schept het algemene kader waarin de gouvernementele samenwerking tussen beide landen plaats zal vinden, bepaalt de verantwoordelijkheden, legt algemene regels vast voor de naleving van haar bepalingen en maatregelen bij de niet naleving ervan.

In de eerste plaats worden een aantal fundamentele principes en internationale akkoorden en verdragen in herinnering gebracht, die de basis vormen van de samenwerking tussen beide landen.

In de overeenkomst worden vervolgens de principes en algemene lijnen uitgezet voor de opzet, het beheer, de opvolging en de evaluatie van de landenportefeuilles waartoe de overeenkomst aanleiding zal geven en worden de coherentie en complementariteit met andere ontwikkelingsactoren erkend en aangemoedigd.

Deze overeenkomst bepaalt tevens de voorrechten en immuniteiten voor het personeel van Enabel en de experten die tewerkgesteld worden in het kader van de overeenkomst en die geen onderdaan zijn van Senegal.

Opmerkelijk is de bij deze overeenkomst vastgelegde beslissing van België om voor een periode van vijf jaar vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst zijn gebruikelijke vrijstelling van heffingen op de invoer of lokale aankoop van goederen en diensten op te schorten.

Tot slot bepaalt de overeenkomst de algemene regels voor de kennisgeving van beslissingen tussen beide landen, de regeling van geschillen, de overlegprocedures en maatregelen bij schendingen van de voorziene verplichtingen die aanleiding kunnen geven tot opschorting van de overeenkomst.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden