Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Bepaling van de risicosectoren voor de Limosa-melding

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 25 oktober 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters, minister van Zelfstandigen Denis Ducarme en staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de risicosectoren bepaalt voor de voorafgaande melding voor gedetacheerde zelfstandigen, de zogenaamde ‘Limosa’-melding.

De algemene ‘Limosa’-meldingsplicht voor zelfstandigen werd omgevormd tot een meldingsplicht voor welbepaalde, limitatief opgesomde risicosectoren. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vereisten van de Europese Commissie op het vlak van de uitvoering door België van het arrest C-577/10 van 19 december 2012 van het Hof van Justitie.

Dit ontwerp legt de drie risicosectoren voor de Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen vast, namelijk:

  • de sector werken in onroerende staat
  • de schoonmaaksector
  • de vleessector

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat betreft de bepaling van de risicosectoren bedoeld in artikel 137, eerste lid, 6° van de programmawet (I) van 27 december 2006 in het kader van de voorafgaande melding voor gedetacheerde zelfstandigen en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 47, (2), van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Christine RomeynsChristine Romeyns
Woordvoerster van minister Denis Ducarme
0473 98 55 83
vCard downloaden
Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden
Lotte Van Der StocktLotte Van Der Stockt
Woordvoerster van staatssecretaris Philippe De Backer
+32 477 47 18 32
vCard downloaden