Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 27 april 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme.

Radicalisering is geen louter plaatsgebonden fenomeen. Foreign Terrorist Fighters (FTF) of radicaliserende personen kunnen zich overal op het Belgisch grondgebied vestigen. Om een coherent en integraal nationaal veiligheidsbeleid te kunnen voeren, dient het grondgebied op gelijke wijze gedekt te zijn en wordt elke gemeente gecoverd door een lokale taskforce en een lokale integrale veiligheidscel (LIVC).

Het voorontwerp, dat tegemoet komt aan de aanbevelingen van de parlementaire ondervragingscommissie van 22 maart, zorgt dan ook voor de oprichting van de LIVC's voor elke gemeente en voor het minimale kader voor hun werking.

De LIVC is het platform waar op lokaal niveau professionelen uit de sociale preventiediensten, de administratie en maatschappelijke actoren casusoverleg organiseren over radicalisering. De organisatie van de LIVC valt onder de bevoegdheid van de burgemeester. Voor de goede werking is echter ook de deelname van vertegenwoordigers van diensten die onder de bevoegdheid van de deelstaten vallen wenselijk. Het komt de deelstaten toe om – indien dit noodzakelijk geacht wordt – initiatieven te nemen om aan de werking van de LIVC bij te dragen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Olivier Van RaemdonckOlivier Van Raemdonck
Woordvoerder van vice-eersteminister Jan Jambon
+32 470 99 91 01
vCard downloaden
Lauranne Van DongenLauranne Van Dongen
Communicatiemedewerkster
+32 (0)496 85 73 05
vCard downloaden