Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Invoering welvaartspremie voor gepensioneerde zelfstandigen - Tweede lezing

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 30 maart 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een welvaartspremie in de regeling van de zelfstandigen invoert.

Op 12 januari 2018 hechtte de ministerraad al zijn akkoord aan een eerdere versie van dit ontwerp. Om de creatie van een nieuwe pensioenval te voorkomen (d.w.z. een bruto verhoging die tot een verlaging van het netto uitbetaalde pensioen leidt) werd het ontwerp aangepast. Het oude artikel 3, dat bepaalde dat op de premie fiscale en sociale inhoudingen gebeuren, werd geschrapt.

Het ontwerp creëert een jaarlijkse welvaartspremie voor gepensioneerde zelfstandigen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • op 30 april van het betreffende jaar de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt
  • een zelfstandige loopbaan van minstens 20 jaar aantonen
  • in het pensioenstelsel van de zelfstandigen de effectieve uitbetaling genieten van een rustpensioen, een overlevingspensioen of een pensioen als uit de echtgescheiden echtgenoot
  • geen voordeligere pensioenbijslag genieten

Het bedrag van de premie bedraagt voor de begunstigden van een gezinspensioen 59,40 euro; voor de andere gepensioneerden gaat het om 47,50 euro. Deze maatregel beoogt de pensioenen aan de evolutie van de welvaart aan te passen.

Het ontwerp wordt opnieuw ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Koen PeumansKoen Peumans
Woordvoerder van minister Daniel Bacquelaine
+32 473 81 11 06
vCard downloaden
Christine RomeynsChristine Romeyns
Woordvoerster van minister Denis Ducarme
0473 98 55 83
vCard downloaden