Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Provinciale en plaatselijke overheidsdiensten: basispensioenbijdragevoet voor 2020

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 12 januari 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de basispensioenbijdragevoet van het Gesolidariseerde Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten voor 2020.

Op advies van het Beheerscomité van de pensioenen van de provinciale en plaatselijke besturen wordt:

  • de basispensioenbijdragevoet voor het jaar 2020 op 41,50% behouden
  • een deel van de opbrengsten van de loonmatigingsbijdrage die de provinciale en lokale besturen betalen aan het Globaal Beheer van de werknemers op het loon van hun statutaire ambtenaren teruggestort aan het Gesolidariseerde Pensioenfonds

Ontwerp van koninklijk besluit genomen voor het jaar 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, 1), van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, §2ter van de wet van 29 juni 1981 houdende algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Tijs RuysschaertTijs Ruysschaert
Woordvoerder van minister Maggie De Block
+32 478 39 40 52
vCard downloaden
Ferry ComhairFerry Comhair
Woordvoerder van minister Johan Van Overtveldt
+32 479 65 86 24
vCard downloaden
Anaïs WalravenAnaïs Walraven
Adviseur Communicatie van minister Johan Van Overtveldt
+32 2 574 83 15
+32 470 71 63 70
vCard downloaden