Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Wijzigingen inzake verkiezingen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 22 december 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed dat verschillende wijzigingen aanbrengt inzake verkiezingen.

Dit voorontwerp verzamelt een groot aantal horizontale wijzigingen van de kieswetgeving om de organisatie van de verkiezingen onder federale bevoegdheid (Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen) efficiënter te laten verlopen, des te meer omdat het de bedoeling is deze gelijktijdig te laten plaatsvinden. Het gaat om:

  • een wijziging van de kieskalender voor de organisatie van de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
  • een wijziging van de procedure voor toekenning van een gemeenschappelijk lijstnummer in geval van gelijktijdige verkiezingen
  • de bevestiging in de wetgeving van het gebruik van elektronische middelen (waaronder de elektronische identiteitskaart) voor de neerlegging van kandidaatstellingen en de afsluiting van de kandidatenlijsten
  • een verduidelijking van het proces voor aanwijzing van de voorzitters van de kantonhoofdbureaus, met name bij gelijktijdige verkiezingen

Het verzamelt ook specifieke en gerichte aanpassingen van de kieswetgeving naar aanleiding van de organisatie van de gelijktijdige verkiezingen van 25 mei 2014 en de ontvangen feedback. Het gaat om:

  • het elektronisch doorsturen van de processen-verbaal van de stembureaus
  • de samenstelling van het college van deskundigen voor de elektronische stemming, alsook diens bijzondere bevoegdheden bij verstoring van het goede verloop van het kiesproces
  • de aanpassing van de kieskantons naar aanleiding van het fusioneren van bepaalde gemeenten in het Vlaams Gewest

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Olivier Van RaemdonckOlivier Van Raemdonck
Woordvoerder van vice-eersteminister Jan Jambon
+32 470 99 91 01
vCard downloaden
Lauranne Van DongenLauranne Van Dongen
Communicatiemedewerkster
+32 (0)496 85 73 05
vCard downloaden