Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Diverse bepalingen inzake burgerlijk recht

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht.

Het voorontwerp komt tegemoet aan volgende doelstellingen: 

  • uitvoeren van de nota 'Modernisering en informatisering van de burgerlijke stand', die werd goedgekeurd door de ministerraad van 9 december 2016 in uitvoering van het regeerakkoord
  • de procedure voor een naams- en voornaamsverandering vereenvoudigen en rationaliseren. De bevoegdheid om van voornaam te veranderen wordt overgeheveld naar de ambtenaren van de burgerlijke stand die vandaag reeds de voornaam bij de geboorte in de akte opnemen. Tegelijk wordt de procedure van de naamswijziging op een aantal punten vereenvoudigd.
  • verbeteringen aanbrengen aan het Wetboek van de Belgische nationaliteit en het nationaliteitsrecht in overeenstemming brengen met Europese en internationale verplichtingen
  • hernemen van artikel 2 van het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde. De bevoegde autoriteiten zijn verplicht de gegevens te bewaren en de toegang ertoe te verlenen om de geadopteerde later de mogelijkheid te bieden, indien hij dit wenst, zijn herkomst te achterhalen.
  • de bepalingen van de gewone mede-eigendom en gedwongen mede-eigendom in het algemeen moderniseren in het licht van de technologische vooruitgang
  • toepassing van de Europese verordening tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke handelszaken te verduidelijken
  • enkele juridisch-technische wijzigingen aanbrengen aan de wet van 25 december 2016 houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen, voor deze in werking treedt op uiterlijk 1 januari 2018
  • de alternatieve vormen van geschillenoplossing in het algemeen en de bemiddeling en de collaboratieve onderhandelingen in het bijzonder promoten

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de verenigingen voor steden en gemeenten en de Raad van State voorgelegd. 

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden