Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Tenuitvoerlegging van de Europese verordening betreffende marktmisbruik

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 31 maart 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat hoofdzakelijk de tenuitvoerlegging van de Europese verordening betreffende marktmisbruik tot doel heeft.

De verordening marktmisbruik heft de richtlijn 2003/6/EG op en vervangt deze door een geactualiseerd rechtskader. Het uitgangspunt van de Europese wetgever is de vaststelling dat marktmisbruik de integriteit van de financiële markten schaadt en het vertrouwen van het publiek in effecten en derivaten schendt. Hoewel deze verordening rechtstreeks toepasbaar is in de Belgische rechtsorde, behoeven een aantal bepalingen een tenuitvoerlegging in  Belgisch recht. Onderzoeksbevoegdheden en maatregelen waarin overeenkomstig de verordening moet worden voorzien, worden in dit voorontwerp van wet opgenomen of verfijnd. Het betreft voornamelijk volgende bevoegdheden en maatregelen: 

  • het beroepsverbod
  • het opvragen van elektronische communicatiegegevens
  • de inbeslagneming
  • de huiszoeking
  • de klokkenluidersregeling

Een aantal van die wijzigingen strekken ook reeds tot omzetting van MiFID II. Wat de huiszoeking betreft, krijgt de auditeur van de FSMA de mogelijkheid om de onderzoeksrechter te verzoeken over te gaan tot huiszoeking en inbeslagneming in een woning. Wat de klokkenluidersregeling betreft, wordt zo ook de richtlijn over de melding van inbreuken al gedeeltelijk omgezet.

Inzake samenwerking en uitwisseling van informatie met andere bevoegde autoriteiten en ESMA worden in de wet van 2 augustus 2002 ook een aantal wijzigingen doorgevoerd.

De richtlijn betreffende strafrechtelijke sancties stelt minimumvoorschriften vast voor strafrechtelijke sancties voor handel met voorwetenschap, wederrechtelijke openbaarmaking van voorwetenschap en marktmanipulatie. 

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en de omzetting van Richtlijn 2014/57/EU betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik en Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392 met betrekking tot de melding van inbreuken, en houdende diverse bepalingen

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden
Ferry ComhairFerry Comhair
Woordvoerder van minister Johan Van Overtveldt
+32 479 65 86 24
vCard downloaden
Anaïs WalravenAnaïs Walraven
Adviseur Communicatie van minister Johan Van Overtveldt
+32 2 574 83 15
+32 470 71 63 70
vCard downloaden