Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Aanpassing van regeling over naamsoverdracht aan het kind - Tweede Lezing

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 9 december 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de wijze van naamsoverdracht aan het kind.

Het voorontwerp van wet werd gewijzigd na advies van de Raad van State. Het past de naamsoverdracht aan naar aanleiding van een arrest van het Grondwettelijk Hof. Het voorontwerp bepaalt dat voortaan bij onenigheid over de naamskeuze het kind de naam van de vader en de naam van de moeder naast elkaar in alfabetische volgorde moet dragen met niet meer dan één naam voor elk van hen. Wanneer de vader en de moeder, of een van hen, een dubbele naam dragen, kiest de betrokkene het deel van de naam dat aan het kind wordt doorgegeven. Bij afwezigheid van keuze, wordt het deel van de dubbele naam dat wordt doorgegeven bepaald op basis van de alfabetische volgorde.

Er wordt in het voorontwerp ook een overgangsregeling ingeschreven. Deze bepaalt dat in geval van onenigheid tussen de vader of de meemoeder en de moeder of in geval van afwezigheid van naamkeuze naar aanleiding van de geboorte van een gemeenschappelijk kind na 31 mei 2014, de moeder of de vader of de meemoeder bij verklaring, afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand uiterlijk voor 1 juli 2017, kan vragen hen de dubbele naam toe te kennen overeenkomstig de bepalingen van de nieuwe wet. Dit wel onder voorbehoud dat zij geen gemeenschappelijke meerderjarige kinderen hebben op de dag van deze aanvraag en ten gunste van de na 31 mei 2014 geboren gemeenschappelijke minderjarige kinderen.

Het nieuwe naamrecht treedt in werking op 1 januari 2017.

Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd, met het oog op indiening ervan bij de Kamer van Volksvertgenwoordigers.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden
Luc DemullierLuc Demullier
Woordvoerder van staatssecretaris Elke Sleurs
+32 470 71 61 36
vCard downloaden
Jeroen LemaitreJeroen Lemaitre
Woordvoerder van staatssecretaris Elke Sleurs
+32 486 51 86 55
vCard downloaden