Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Hervorming van de sociale inspectiediensten

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 10 november 2016

De ministerraad heeft een voorstel tot ervorming van de sociale inspectiediensten goedgekeurd.

Het voorstel behelst de hervorming van de sociale inspectiediensten in uitvoering van het regeerakkoord en het plan bestrijding sociale dumping van 22 april 2016. Het plan heeft als doel om de bestaande sociale inspectiediensten te hervormen zodat de sociale fraude, de sociale dumping en de misbruiken op een meer efficiënte en daadkrachtige manier aangepakt zouden kunnen worden. Het voorstel is gebaseerd op 4 pijlers:

  1. bepalen van prioritaire doelstellingen
  2. nieuwe en versterkte Sociale Inlichingen- en Opsporingsdienst (SIOD)
  3. nieuwe s tructuren en synergieën (integratie van de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid in de RSZ, synergie tus sen de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid en het RSVZ, synergie tussen RVA en RIZIV, uitbreiding bevoegdheden sociaal inspecteurs)
  4. uniformisering van de processen van de sociale inspectiediensten.

De Ministerraad geeft de opdracht aan de bestaande Werkgroep Modernisering Sociale Zekerheid om de coördinatie tussen de diverse inspectiediensten verder te zetten en te versterken zonder de inningsprocessen in gevaar te brengen met het oog op meer slagkracht, zoals het regeerakkoord van 9 oktober 2014 stipuleert.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Lotte Van Der StocktLotte Van Der Stockt
Woordvoerster van staatssecretaris Philippe De Backer
+32 477 47 18 32
vCard downloaden
Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden
Stéphanie Van SchoorsStéphanie Van Schoors
Verantwoordelijke van de Cel Communicatie van minister Willy Borsus
+32 479 92 10 92
vCard downloaden
Pauline BievezPauline Bievez
Woordvoerster van minister Willy Borsus
+32 477 38 45 01
vCard downloaden