Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 29 mei 2015

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat de mededeling van inlichtingen met betrekking tot financiële rekeningen door de Belgische financiële instellingen via de FOD Financiën regelt, in het kader van de automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en belastingen.

De wereldwijde automatische uitwisseling van financiële inlichtingen wordt aanzien als een bijzonder doeltreffend middel tegen belastingontwijking en tegen internationale fiscale fraude, en is bestemd om algemeen gebruikt te worden. Het voorontwerp van wet verzekert de algemene uitvoering van de automatische uitwisseling van financiële inlichtingen tussen België en een deelnemend rechtsgebied, voor de uitwisselingen geregeld volgens de Europese wetgeving of een administratief akkoord dat gesloten werd op grond van het Gezamenlijke Verdrag OESO/Raad van Europa van 25 januari 1988 of op grond van een bilateraal verdrag dat dergelijke uitwisseling toestaat. Een dergelijk akkoord werd gesloten met de Verenigde Staten in 2014. 

Het voorontwerp van wet regelt voornamelijk de overdracht van inlichtingen van de Belgische financiële instellingen aan de Belgische bevoegde autoriteit, zodat ze haar verplichtingen tegenover de autoriteiten van de betrokken buitenlandse rechtsgebieden kan nakomen.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Een ontwerp van koninklijk besluit zal voorgelegd worden aan de ministerraad, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, om te verduidelijken dat de toestemming van het sectorale comité niet vereist is voor de automatische uitwisseling van inlichtingen die binnen het kader van de wet door de FOD Financiën verricht wordt met buitenlandse fiscale administraties. 

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Ferry ComhairFerry Comhair
Woordvoerder van minister Johan Van Overtveldt
+32 479 65 86 24
vCard downloaden
Anaïs WalravenAnaïs Walraven
Adviseur Communicatie van minister Johan Van Overtveldt
+32 2 574 83 15
+32 470 71 63 70
vCard downloaden