Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Indienstneming van contractueel personeel in de federale wetenschappelijke instellingen

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 25 april 2014

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels vaststelt voor de indienstneming van personen bij arbeidsovereenkomst als wetenschappelijk personeel in de federale wetenschappelijke instellingen. 

Het ontwerp voorziet een reglementair kader voor de indienstneming van contractueel wetenschappelijk personeel in de federale wetenschappelijke instellingen. 

Er mag een beroep worden gedaan op indienstneming bij arbeidsovereenkomst voor in de tijd beperkte wetenschappelijke onderzoeksprogramma's en voor aanvullende opdrachten van wetenschappelijke aard. De voorwaarden zijn vrijwel dezelfde als die voor de indienstneming van statutair wetenschappelijk personeel. De selectie gebeurt door commissies die binnen elke federale wetenschappelijke instelling worden opgericht en die samengesteld zijn uit minstens 3 leden waaronder de algemeen directeur van de betrokken instelling. 

Tot slot voorziet het ontwerp een evaluatiesysteem van het contractueel personeel, dat overgenomen is van dat voor het statutair wetenschappelijk personeel. De bevoegdheden die aan de jury worden toegekend worden dan door de selectiecommissie uitgeoefend. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

De goedkeuring van dit ontwerp heeft technische verbeteringen tot gevolg die moeten worden aangebracht aan de wetgeving inzake ambtenarenzaken. Daarom keurt de ministerraad ook een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut, en tot wijziging van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten. 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Waut EsWaut Es
Woordvoerder (NL) van Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, Wetenschapsbeleid, belast met Beroepsrisico's
+32 497 44 18 56
vCard downloaden
Fabienne DefranceFabienne Defrance
Woordvoerster (FR) van Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, Wetenschapsbeleid, belast met Beroepsrisico's
+32 2 238 28 37
+32 499 58 83 00
vCard downloaden
Dominique DehaeneDominique Dehaene
Woordvoerder van Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
+32 2 209 33 15
+32 495 24 43 64
vCard downloaden
Tine VandecasteeleTine Vandecasteele
Woordvoerster van Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
0474 34 25 01
vCard downloaden