Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Werkingsmodaliteiten van het Zilverfonds

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de werkingsmodaliteiten van het Zilverfonds vastlegt. 

Het ontwerp biedt aan een lid dat de vergadering van de raad van bestuur niet kan bijwonen de mogelijkheid om aan een ander lid volmacht te verlenen. Het aanwezige lid kan echter niet meer dan één ander lid vertegenwoordigen.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 2001 tot vaststelling van de werkingsmodaliteiten van het Zilverfonds 

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Harry VanbuelHarry Vanbuel
Woordvoerder van Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
+32 475 89 49 25
vCard downloaden