Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Vierde beheerscontract van de Belgische Technische Coöperatie

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille het ontwerp van koninklijk besluit goed dat het vierde beheerscontract goedkeurt tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Belgische Technische Coöperatie (BTC). 

De belangrijkste wijzigingen in het vierde beheerscontract hebben betrekking op de aanpassing aan een aantal evoluties in de ontwikkelingssamenwerking. Die evoluties hebben een weerslag op de wijze waarop BTC haar taken dient uit te voeren en op de relatie tussen de BTC en de Belgische Staat. Verder beoogt het vierde beheerscontract een duidelijker taakafbakening tussen BTC en de Belgische Staat. 

Het beheerscontract treedt in werking op 1 september 2014 en wordt afgesloten voor een periode van vijf jaar. Het kan jaarlijks worden geëvalueerd en kan indien nodig in onderlinge overeenstemming  worden aangepast aan de wijzigingen van de voorwaarden van de ontwikkelingssamenwerking.

BTC levert de technische expertise en zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering van de projecten en programma's in het kader van de gouvernementele ontwikkelingssamenwerking. Het gaat in hoofdzaak om programma's en projecten die in een partnerland worden gevoerd en die gefinancierd worden door de Belgische Staat, op basis van een specifieke overeenkomst tussen beide landen. 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Christopher BarzalChristopher Barzal
Woordvoerder van Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
, Belgium
+32 2 501 83 34
+32 474 77 98 70
vCard downloaden
Stephanie Van HoutvenStephanie Van Houtven
Woordvoerster van Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
+32 (0)2 501 41 06
+32 (0)475 82 42 86
vCard downloaden