Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Statuut van de burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement Inlichtingen en Veiligheid van de Krijgsmacht

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de statuten vastlegt van de burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement Inlichtingen en Veiligheid van het ministerie van Landsverdediging. 

Het ontwerp beoogt de herwaardering van de functie van de betrokken ambtenaren door hun administratief en geldelijk statuut af te stemmen op dat van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat, die taken van dezelfde aard vervullen.

De wijzigingen die door het nieuwe statuut worden aangebracht beogen met name het volgende: 

  • bevestigen van het principe dat deze ambtenaren Rijksambtenaren zijn, die onderworpen blijven aan specifieke bepalingen die uit de aard en de eisen van hun functies en verantwoordelijkheden voortvloeien
  • afstemmen van bepaalde administratieve bepalingen op de nieuwe filosofie van de loopbanen van het federaal openbaar ambt 
  • verhogen van de attractiviteit van de functie van inspecteur en commissaris (-analist)
  • toepassen van dezelfde geldelijke bepalingen en van sommige bestaande toelagen en vergoedingen voor het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat
  • voorzien in bijzondere maatregelen om onder meer het volgende te regelen: verlies van de veiligheidsmachtiging, dragen van wapens, vaststellen van een rendementsperiode, inzetbaarheid van de ambtenaren in operaties met de Strijdkrachten.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Kurt VerwilligenKurt Verwilligen
Woordvoerder van Steven Vandeput
+32 2 550 28 11
+32 473 88 99 37
vCard downloaden
Didier De Weerdt Didier De Weerdt
Woordvoerder (FR) van Pieter De Crem, vice-eersteminister en Minister van Landsverdediging
+32 2 550 28 84
+32 473 86 16 36
vCard downloaden