Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Integriteitsbewaking bij de federale overheden

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting, belast met de preventieve integriteitsbewaking in het federaal openbaar ambt, Olivier Chastel en staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de interne melding van veronderstelde integriteitsschendingen op punt stelt.

De interne melding van schendingen van de integriteit kadert in het geheel van wetten, aanbevelingen, resoluties en besluiten die het beleid vormgeven om een integer federaal openbaar ambt te stimuleren. 

De wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale
administratieve overheden door hun personeelsleden schrijft voor dat elke federale dienst per taalrol één of meerdere vertrouwenspersonen integriteit als meldpunt aanstelt. Het ontwerp bepaalt de nadere regels voor het functioneren van de vertrouwenspersoon: 

  • zijn of haar positie ten opzichte van de leidend ambtenaar 
  • zijn of haar bescherming
  • de opleiding 
  • de bijkomende opdrachten
  • de selectie, de aanstelling, de evaluatie en de beëindiging van zijn of haar taken
  • ... 

Het ontwerp wordt voor overleg met de vakbonden aan het Comité voor de Federale, de Gemeenschaps- en de Gewestelijke overheidsdiensten en daarna aan de Raad van State voorgelegd.

Zie persbericht van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert als bijlage.

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2, van de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Aurélie CzekalskiAurélie Czekalski
Woordvoerster (FR) van Olivier Chastel, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
+32 2 211 38 04
+32 497 43 26 98
vCard downloaden
Jasper PillenJasper Pillen
Woordvoerder (NL) van Olivier Chastel, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
+32 2 211 38 43
+32 472 78 89 17
vCard downloaden
Dominique DehaeneDominique Dehaene
Woordvoerder van Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
+32 2 209 33 15
+32 495 24 43 64
vCard downloaden
Tine VandecasteeleTine Vandecasteele
Woordvoerster van Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
0474 34 25 01
vCard downloaden