Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Aanpassing van het sociaal strafrechtboek

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom twee voorontwerpen van wet goed die het sociaal strafrecht actualiseren.

Het eerste voorontwerp actualiseert het Sociaal Strafwetboek in functie van de ontwikkelingen sinds zijn goedkeuring. De wijzigingen in boek II hebben als doel inbreuken op sociaalrechtelijke bepalingen in te voegen, die niet in het Sociaal Strafwetboek waren opgenomen of die daarna in werking getreden zijn. Het past eveneens de strafbaarstellingen in het Sociaal Strafwetboek aan, die steunen op verplichtingen die vermeld zijn in sociale basiswetten, die gewijzigd of opgeheven werden. 

Het invoegen van nieuwe strafbaarstellingen in het Sociaal Strafwetboek houdt in, dat de strafbepalingen die de sociale basiswetten bevatten, worden opgeheven.

Het tweede voorontwerp heeft als doel het werk van codificatie van het sociaal strafrecht verder te zetten. Het vervangt art. 5 van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht zodat de Koning een wettelijke basis heeft om over te gaan tot een coördinatie van de wetten van 2 juni 2010 en van 6 juni 2010. Dankzij deze wijziging kan hij de bepalingen van de wet van 2 juni 2010 in het Sociaal Strafwetboek coherent integreren. 

voorontwerp van wet tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Jef SchoenmaekersJef Schoenmaekers
Woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom
+ 32 2 504 85 75
+ 32 476 75 98 13
vCard downloaden