Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Agenda van de ministerraad van 31 januari 2014

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Zesde staatshervorming: overdracht van federale personeelsleden naar de gewesten en gemeenschappen
 • Opheffing van de Commissie voor de nationale vraagstukken inzake verdediging
 • Invoering van de deelstand "in militaire bijstand" in het statuut van de militairen
 • Toekenning van de bevoegdheid tot delegatie aan de Koning in het kader van de wet over het statuut van de militairen
 • Wettelijk kader voor de toelage aan sommige militairen die belast zijn met informaticataken
 • Overheidsopdracht voor de FOD Binnenlandse Zaken
 • Overheidsopdracht voor de FOD Financiën rond het onderhoud van de BIZTAX-toepassingen
 • Aanstelling van de administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen
 • Statuut van mandaathouders in de openbare sector aangepast - tweede lezing
 • Bestuursplannen voor de federale en programmatorische overheidsdiensten
 • Administratieve vereenvoudiging: hergebruik van gegevens door federale overheidsdiensten - tweede lezing
 • Verplichting taalkaders voor bepaalde federale wetenschappelijke instellingen opgeven
 • Diverse maatregelen op het vlak van pensioenen van de overheidssector - Tweede lezing
 • Pensioenhervorming:
  • wijziging beginsel eenheid van loopbaan zodat meer dan 45 loopbaanjaren meetellen voor pensioenberekening - tweede lezing
  • omvorming van het overlevingspensioen tot overgangsuitkering - tweede lezing
  • laatste maanden van de loopbaan tellen voortaan mee - tweede lezing
 • Wetboek van economisch recht: schorsing van de verjaringstermijn
 • Verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval
 • Terugvorderbaar voorschot voor Belgocontrol
 • Opvolging van verkeersovertredingen - tweede lezing
 • Optimalisatie van de politiediensten - tweede lezing
 • Organisatie van de gedeconcentreerde gerechtelijke directies van de federale politie in Henegouwen
 • Voorontwerp van wet met diverse bepalingen inzake sociale zekerheid - tweede lezing
 • Aanpassing van de regels inzake de medische verkiezingen
 • Overdracht van de bevoegdheden gezinsbijslag aan de gemeenschappen en de GGC - tweede lezing
 • Rechtsbevoegdheid van de afdelingen van de gerechtelijke arrondissementen
 • Verdeling van de optifed-projecten inzake justitie
 • Beperking in de tijd van het recht op inschakelingsuitkeringen uitgebreid naar bepaalde doelgroepen
 • Recht op verhoogde uitkeringen voor knelpuntberoepen die zware beroepen zijn
 • Loopbaanonderbreking in openbare diensten

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Contacten

Thomas Ferri

Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 42
+32 471 67 07 73
vCard downloaden
Christophe Springael

Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden