Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Ministerraad van 25 juni 2010

Door Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wizjigen - Niet publiceren in de pers.

  • Budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten
  • Fedcom-project: stand en vordering van het Fedcom-project
  • FOD Buitenlandse Zaken Overheidsopdracht voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • FOD Binnenlandse Zaken: overheidsopdrachten voor de FOD Binnenlandse Zaken
  • Erkenning van algemene rampen uitzonderlijke weersomstandigheden erkend als algemene ramp
  • Betaald educatief verlof: terugbetaling aan de werkgever en bijdragetarief voor financiering van het betaald educatief verlof
  • FAVV: Invoering van een identificatie- en registratiegeling voor runderen

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be en www.presscenter.org.

Documenten in bijlage:


Kanselarij van de Eerste Minister
Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16 – 1000 Brussel