Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

Staatsbons - Uitgifte van 4 maart 2019

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:


De volgende uitgifte van Staatsbons zal plaatshebben op 4 maart 2019.

Lees verder - 18/02/2019 10:50 - Federaal Agentschap van de Schuld

Ministerraad van 15 februari 2019

De ministerraad vergaderde op vrijdag 15 februari 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 15/02/2019 15:16 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Wijzigingen in het kader van de mariene strategie voor de Belgische zeegebieden

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Noordzee Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit goed dat wijzigingen aanbrengt in het kader van de mariene strategie voor de Belgische zeegebieden. 

Lees verder - 15/02/2019 15:16 - Persdienst van Philippe De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee

Politie over het wegverkeer: inwerkingtreding van artikelen over de speekselanalyse

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de inwerkingtreding regelt van artikelen over het speekselafnamesysteem en de speekselanalyse.

Lees verder - 15/02/2019 15:16 - Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Grenzen van het normale loon voor het educatief verlof 2018-2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de grenzen van het normale loon vaststelt voor het educatief verlof voor het schooljaar 2018-2019.

Lees verder - 15/02/2019 15:16 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Benoeming van leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers benoemt.

Lees verder - 15/02/2019 15:16 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Opheffing van enkele wettelijke bepalingen over de Belgische Technische Coöperatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat enkele wettelijke bepalingen over de Belgische Technische Coöperatie opheft.

Lees verder - 15/02/2019 15:16 - Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Lees verder - 15/02/2019 15:16 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Statutaire herwaardering van functies die religieuze en morele ondersteuning bieden in de gevangenissen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens, minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit dat zorgt voor een statutaire herwaardering van functies die religieuze en morele ondersteuning bieden in de gevangenissen.

Lees verder - 15/02/2019 15:16 - Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Brugdagen voor de federale ambtenaren in 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès een ontwerp van omzendbrief goed dat de brugdagen voor de federale ambtenaren voor 2019 vaststelt.

Lees verder - 15/02/2019 15:16 - Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Vergoeding voor slachtoffers van de gevolgen van geneesmiddelen met thalidomide tijdens de zwangerschap

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een voorontwerp van wet goed dat een forfaitair bedrag toekent aan de personen die lijden aan aangeboren misvormingen als gevolg van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap.

Lees verder - 15/02/2019 15:16 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Advies van de federale regering aan de Vlaamse regering in het kader van de regels van politie over het verkeer op waterwegen

De ministerraad geeft op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot toestemming om het advies van de federale regering over het voorontwerp van decreet over het mobiliteitsbeleid, de openbare werken, het vervoer, het verkeersveiligheidsbeleid en de Lijn aan de Vlaamse minister voor Mobiliteit te bezorgen.

Lees verder - 15/02/2019 15:16 - Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Voortzetting van de vorming van specialisten en het uitwisselen van expertise in Tunesië in 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de voortzetting van de vormingsopdracht van specialisten en het uitwisselen van expertise in Tunesië in 2019.

Lees verder - 15/02/2019 15:16 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Offshore-elektriciteit: concurrerende inschrijvingsprocedure voor de toekenning van domeinconcessies - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed in tweede lezing dat een concurrerende inschrijvingsprocedure invoert voor de toekenning van domeinconcessies. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 15/02/2019 15:16 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Agenda van de ministerraad van 15 februari 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

Lees verder - 14/02/2019 18:06 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Belgica 121: de eerste wetenschappelijke missie per zeilboot op Antarctica

Deze wetenschapsexpeditie gaat van start op 19 februari, de dag van de internationale conferentie ‘Climate Change and Oceans Preservation’ die georganiseerd wordt op initiatief van de ministers Marghem en De Backer. Deze 22-daagse missie wordt geleid door een jong en dynamisch team van studenten en onderzoekers van zowel Franstalige als Nederlandstalige universiteiten. Het doel: de impact van de klimaatverandering op het Witte Continent onderzoeken.

 

Lees verder - 14/02/2019 14:29 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Antibiotica : gebruik ze enkel als het moet

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is bacteriële resistentie tegen antibiotica één van de grootste bedreigingen voor de gezondheid. In Europa stierven in 2015 30% meer mensen aan antibioticaresistente infecties dan in 2005. In deze griepperiode krijgt meer dan de helft van de patiënten met griep, een verkoudheid of acute bronchitis nog steeds antibiotica voorgeschreven. Daarom lanceren de FOD Volksgezondheid en BAPCOC (Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid) opnieuw hun campagne: "antibiotica: gebruik ze goed en enkel als het moet”.

Lees verder - 14/02/2019 11:07 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 12/02/2019

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 1,988 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

 

ISIN Code : BE0312764369 - 09/05/2019
Opgenomen (EUR miljard): 0,880
Gew. gemid. rendement : -0,508 %
Bid-to-cover ratio : 2,00

 

ISIN Code : BE0312768402 - 16/01/2020
Opgenomen (EUR miljard): 1,108
Gew. gemid. rendement : -0,507 %
Bid-to-cover ratio : 2,19

Lees verder - 12/02/2019 12:43 - Federaal Agentschap van de Schuld

Persuitnodiging – Forum “De Sociale Zekerheid van de Toekomst” 28/02

Forum “De  Sociale Zekerheid van de Toekomst”
Donderdag 28 februari
FOD Sociale Zekerheid
Finance Tower - Zaal Pacheco
Ingang: Pachecolaan, 13. 1000 Brussel
09:00-17:30
(onthaal met koffie vanaf 08:30)

In 2019 bestaat de sociale zekerheid 75 jaar. Om dat te vieren organiseert de FOD Sociale Zekerheid, met de steun van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, toekomstgerichte debatten met alle actoren van de sociale zekerheid.
Het eerste forum gaat door op donderdag 28 februari 2019 bij de FOD Sociale Zekerheid te Brussel.
Hoe zorg je voor een adequate sociale zekerheid van laaggeschoolden in een kenniseconomie? Hoe verminder je het niet-gebruik van sociale rechten?
Deze transversale thema’s zijn sleutelfactoren voor  de sociale zekerheid van de toekomst en komen aan bod op het eerste forum.
Gespecialiseerde sprekers zullen deze thema’s uitvoerig behandelen in een debat met de verschillende stakeholders (sociale partners, middenveld, …)
Peter Samyn, directeur-generaal van de afdeling Beleidsondersteuning en -coördinatie (BESOC):
“In het licht van de maatschappelijke uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, is het nodig dat we ons met alle betrokken partijen buigen over de toekomst van de sociale zekerheid. Dit forum is een uitstekend middel om dat toekomstvraagstuk aan te pakken.”
De FOD Sociale Zekerheid heet je alvast van harte welkom!

Lees verder - 12/02/2019 10:06 - Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid