Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 26 april 2019

De ministerraad vergaderde op vrijdag 26 april 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 26/04/2019 14:29 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Verergerings- en overlijdensbijslag voor het personeel van de politiediensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verergeringsbijslag en de overlijdensbijslag ten gunste van de personeelsleden van de politiediensten.

Lees verder - 26/04/2019 14:29
Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Stabiliteitsprogramma van België 2019-2022

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel, minister van Financiën Alexander De Croo en minister van Begroting Sophie Wilmès akte van het stabiliteitsprogramma van België 2019-2022.

Lees verder - 26/04/2019 14:29
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Overheidsopdracht voor een juridisch adviseur belast met het bijstaan van de staat voor financiële steun verleend aan Dexia

De ministerraad verleent op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo zijn principeakkoord voor de lancering van een overheidsopdracht voor de aanstelling van een juridisch adviseur belast met het bijstaan van de staat voor alle financiële steun die deze aan Dexia in het kader van de financiële crisis heeft verleend.

Lees verder - 26/04/2019 14:29
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Hernieuwing van de aanwijzing van de elektriciteitsnetbeheerder

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van ministerieel besluit goed dat de aanwijzing van de beheerder van het elektriciteitsnet hernieuwt.

Lees verder - 26/04/2019 14:29
Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Lees verder - 26/04/2019 14:29
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Begroting en Ambtenarenzaken Sophie Wilmès akte van de monitoringrapporten van het risico op overschrijding van de personeelskredieten op basis van december 2018.

Lees verder - 26/04/2019 14:29
Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Hernieuwing van het mandaat van de administrateur-generaal van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de administrateur-generaal van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) hernieuwt.

Lees verder - 26/04/2019 14:29
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Aanwerving van gerechtelijke stagiairs voor 2019-2020

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de aanwerving van 48 nieuwe gerechtelijke stagiairs voor 2019-2020. Het gaat om 24 plaatsen voor Nederlandstalige en 24 plaatsen voor Franstalige stagiairs.

Lees verder - 26/04/2019 14:29
Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Defensie Didier Reynders goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 26/04/2019 14:29
Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Overheidsopdracht voor de FOD Buitenlandse Zaken voor de productie van paspoorten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de productie van paspoorten.

Lees verder - 26/04/2019 14:29
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Overheidsopdracht voor Defensie voor de schoonmaak van militaire gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de schoonmaak van militaire gebouwen.

Lees verder - 26/04/2019 14:29
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Overheidsopdracht voor de aankoop en het onderhoud van troepentransportvoertuigen voor de politie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de aankoop en het onderhoud van troepentransportvoertuigen voor de politie.

Lees verder - 26/04/2019 14:29
Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Terbeschikkingstelling van ambtenaren van de fiscale administraties in het kader van de strijd tegen economische en financiële criminaliteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 23 januari 2007 wijzigt. Dit koninklijk besluit stelt de regels vast waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de federale politie om deze bij te staan in de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële criminaliteit.

Lees verder - 26/04/2019 14:29
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Wijziging van de statuten van APETRA

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de statuten van APETRA wijzigt.

Lees verder - 26/04/2019 14:29
Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Steun aan de Luxemburgse Defensie in het kader van explosievenopruiming

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de uitvoering van de explosive ordnance disposal (EOD)-steun aan de Luxemburgse Defensie.

Lees verder - 26/04/2019 14:29
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Kris Peeters twee aanvragen voor exportkrediet goed.

Lees verder - 26/04/2019 14:29
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Voorbereidende studie voor de organisatie van de 26ste Klimaatconferentie van de Verenigde Naties

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem akkoord met de uitvoering van de voorbereidende studie voor de organisatie van de 26ste Klimaatconferentie van de verdragsluitende partijen van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties.

Lees verder - 26/04/2019 14:29
Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Nationaal Hervormingsprogramma 2019

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel akte van het Nationaal Hervormingsprogramma 2019.

Lees verder - 26/04/2019 14:29
Persdienst van eerste minister Charles Michel