Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 5 april 2019

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 5 april 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 05/04/2019 20:46 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Wapendracht door de politiediensten en Staatsveiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over het bezit en de dracht van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht.

Lees verder - 05/04/2019 20:46
Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Pilootproject voor transitiehuizen voor herinschakeling van gedetineerden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens drie ontwerpen van koninklijk besluit goed over de erkenning van twee transitiehuizen voor de herinschakeling van gedetineerden. De ontwerpen kaderen in het masterplan gevangenissen en internering.

Lees verder - 05/04/2019 20:46
Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Beyond Chocolate: financiering van de tweede fase van het Belgische duurzaamheidsprogramma

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo akkoord met een subsidiedossier 'Beyond Chocolate' voor de financiering van de tweede fase van het Belgische duurzaamheidsprogramma op het vlak van chocolade.

Lees verder - 05/04/2019 20:46
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking: landenportefeuilles voor Senegal en Rwanda

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo akkoord met de ontwerpen van landenportefeuille voor Senegal en Rwanda, die een belangrijke fase vormen in de programmacyclus voor de gouvernementele samenwerking met beide landen.

Lees verder - 05/04/2019 20:46
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Verslag op het einde van de legislatuur over de uitvoering van gender mainstreaming op het federale niveau

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Gelijke Kansen Kris Peeters akte van het verslag op het einde van de legislatuur over de uitvoering van gender mainstreaming op het federale niveau.

Lees verder - 05/04/2019 20:46
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Lees verder - 05/04/2019 20:46
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Regie der Gebouwen: drie dossiers

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met drie dossiers.

Lees verder - 05/04/2019 20:46
Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Wijziging van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen wijzigt.

Lees verder - 05/04/2019 20:46
Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Overheidsopdracht voor Defensie: bewaking van vier militaire kwartieren

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de bewaking van vier militaire kwartieren.

Lees verder - 05/04/2019 20:46
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Benoeming van de leden van het College van de Commissie voor boekhoudkundige normen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van het College van de Commissie voor boekhoudkundige normen benoemt.

Lees verder - 05/04/2019 20:46
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Voorstel van leden voor het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een lijst goed van vier vaste leden en vier plaatsvervangende leden, aangewezen op voordracht van de ministerraad, voor het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties (IACSSO). Op 12 december 2018 is een oproep tot kandidaten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.    

Lees verder - 05/04/2019 20:46
Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Penitentiaire arbeid: vergoedingen voor ongevallen, arbeid en gelijkgestelde activiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de wetgeving over het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden op het gebied van de penitentiaire arbeid uitvoeren.

Lees verder - 05/04/2019 20:46
Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Verkiezingen 2019: wijziging van het model van oproepingsbrief voor het kieskanton Sint-Genesius-Rode

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het model van oproepingsbrief voor de verkiezingen van 2019 wijzigt voor de kiezers van het kieskanton Sint-Genesius-Rode.

Lees verder - 05/04/2019 20:46
Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel