Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 29 maart 2019

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 29 maart 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 29/03/2019 16:03 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Uitbreiding van de gemeentelijke bestuurlijke handhaving en oprichting van de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat de bevoegdheden van de lokale besturen op vlak van bestuurlijke handhaving uitbreidt en de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen opricht.

Lees verder - 29/03/2019 16:03
Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Opheffing van de nationale opleidingsregels van toepassing op treinbegeleiders

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 18 januari 2008 over de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel opheft.

Lees verder - 29/03/2019 16:03
Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Spoorvervoermaatregelen om de aanlegkosten van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid te verlagen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over de spoorvervoermaatregelen die de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid verlagen.

Lees verder - 29/03/2019 16:03
Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Regels over deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de na te leven regels over deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen aanduidt.

Lees verder - 29/03/2019 16:03
Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Uniek platform voor het beheer van auteurs- en naburige rechten door muziekgebruikers in het openbaar

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die een uniek platform creëren voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten door gebruikers van muziek in het openbaar.

Lees verder - 29/03/2019 16:03
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Asiel en Migratie: overheidsopdracht voor catering in de gesloten centra

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Asiel en Migratie akkoord met de gunning van een nieuwe overheidsopdracht voor catering in de gesloten centra.

Lees verder - 29/03/2019 16:03
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Overheidsopdracht voor Justitie: onderhoud van verwarmings-, ventilatie- en airco-installaties

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor Justitie.

Lees verder - 29/03/2019 16:03
Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Overheidsopdracht voor Defensie: realisatie van een onderhoudsloods voor de luchthaven van Melsbroek

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor Defensie.

Lees verder - 29/03/2019 16:03
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Terminologische wijzigingen als gevolg van de hervorming van de gerechtelijke kantons

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verscheidene reglementaire bepalingen wijzigt om hen in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons.

Lees verder - 29/03/2019 16:03
Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Defensie Didier Reynders goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 29/03/2019 16:03
Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Vervanging van een lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid vervangt.

Lees verder - 29/03/2019 16:03
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Lees verder - 29/03/2019 16:03
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Hoge Raad van Financiën: vervanging van de voorzitter van de afdeling Financieringsbehoeften van de overheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo en minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorzitter van de afdeling Financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën vervangt.

Lees verder - 29/03/2019 16:02
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Hernieuwing van mandaten bij de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand Denis Ducarme twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot de hernieuwing van het mandaat van directeur en van adjunct-directeur van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal.

Lees verder - 29/03/2019 16:02
Persdienst van Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden

Erkenning van dienstverleners voor elektronische uitwisseling van berichten via de eBox

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van dienstverleners voor elektronische uitwisseling van berichten via de eBox vaststelt.

Lees verder - 29/03/2019 16:02
Persdienst van Philippe De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee