Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 22 maart 2019

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 22 maart 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 22/03/2019 15:55 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Beheerscontract tussen de Staat en bpost over de postale universele dienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Philippe De Backer een ontwerp kan koninklijk besluit goed over de goedkeuring van het beheerscontract tussen de Staat en bpost over de postale universele dienst.

Lees verder - 15/03/2019 15:14
Persdienst van Philippe De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee

Invoering van een indexeringsmechanisme in het kader van de mobiliteitsvergoeding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een indexeringsmechanisme invoert voor de cataloguswaarde van de bedrijfswagen in het kader van de mobiliteitsvergoeding.

Lees verder - 22/03/2019 15:55
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Vastlegging van de vennootschapsbijdrage voor het sociaal statuut van zelfstandigen voor 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vennootschapsbijdrage voor 2019 vastlegt voor het sociaal statuut van zelfstandigen.

Lees verder - 22/03/2019 15:55
Persdienst van Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden

Informatiebeheer door de politiediensten - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over het informatiebeheer door de politiediensten.

Lees verder - 22/03/2019 15:55
Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Uitzondering op de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen bij de Commissie voor sociaal hulpbetoon aan personen met een handicap

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Gelijke Kansen Kris Peeters akte van een ontwerp van ministerieel besluit dat een uitzondering toekent op de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de samenstelling van de Commissie voor sociaal hulpbetoon aan personen met een handicap. Er werd daarnaast een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de voorzitters en leden van deze commissie benoemt.

Lees verder - 22/03/2019 15:55
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

 De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Lees verder - 22/03/2019 15:55
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Financiering van het schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers voor 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het financieringsbedrag van het schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers vaststelt voor 2018 ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen (RSVZ).

Lees verder - 22/03/2019 15:55
Persdienst van Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden

Wijzigingen in het kader van de afgifte van een Europese blauwe kaart voor hooggekwalificeerde werknemers en omzetting van de seizoensarbeidersrichtlijn

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block een voorontwerp van wet goed die zorgen voor wijzigingen in het kader van de afgifte van een Europese blauwe kaart die de onderdanen van derde landen machtigt tot het verblijf met het oog op een hooggekwalificeerde baan.

Lees verder - 22/03/2019 15:55
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Volksgezondheid: voorwaarden voor het overmaken van noodzakelijke informatie voor gegevenskoppeling door de verzekeringsinstellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de voorwaarden volgens dewelke de verzekeringsinstellingen de noodzakelijke informatie moeten meedelen voor de koppeling van de gegevens die essentieel zijn voor de ontwikkeling van nieuwe financieringsregels en hun controle als onderdeel van een efficiënt gezondheidsbeleid.

Lees verder - 22/03/2019 15:55
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

RIZIV: praktische wijzigingen omtrent de toekenning van het recht op verhoogde tegemoetkoming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor een aantal formele en praktische aanpassingen omtrent de toekenning van het recht op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Lees verder - 22/03/2019 15:55
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Medische expertise en terugbetaling van medische zorgen voor de slachtoffers van terroristische daden die niet in België verblijven

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de praktische modaliteiten bepaalt voor de organisatie van medische expertise en van de terugbetaling van medische zorg voor slachtoffers van terroristische daden die niet de Belgische nationaliteit hebben en op het ogenblik van de feiten niet in België woonden. 

Lees verder - 22/03/2019 15:55
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Toewijzing van gespecialiseerde onderzoeksopdrachten aan de Algemene Directie Gerechtelijke Politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gespecialiseerde onderzoeksopdrachten bepaalt van de Algemene Directie Gerechtelijke Politie (DGJ), overeenkomstig de wet op de geïntegreerde politie.

Lees verder - 22/03/2019 15:55
Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Creatie van een platform Artist@work

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de creatie van een platform Artist@work.

Lees verder - 22/03/2019 15:55
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie