Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 15 maart 2019

De ministerraad vergaderde op vrijdag 15 maart 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 15/03/2019 15:14 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Loopbaanonderbreking en tijdskrediet: bepalingen over de terugvordering van onverschuldigde bedragen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal koninklijke besluiten over de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en van tijdskrediet wijzigt op het vlak van de terugvordering van onverschuldigde bedragen.

Lees verder - 15/03/2019 15:14
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Langdurig verlof voor verminderde prestaties om medische redenen komt in aanmerking voor het pensioen van het Vlaams onderwijspersoneel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat rekening houdt met  het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen in het kader van de berekening van het pensioen van de personeelsleden van het Vlaams onderwijs.  

Lees verder - 15/03/2019 15:14
Persdienst van Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen

Financiering van preventieprojecten of projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een schijf van het forfaitaire bedrag vaststelt voor preventieprojecten en projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek, voor de jaren 2019, 2020 en 2021.

Lees verder - 15/03/2019 15:14
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Dekking van de kleine statuten op het vlak van arbeidsongevallen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed wat betreft de arbeidsongevallen voor personen die tewerkgesteld zijn in bijzondere arbeidsvormen (wat men "de kleine statuten" noemt), waarbij hen een wettelijke dekking bij arbeidsongevallen wordt aangeboden. 

Lees verder - 15/03/2019 15:14
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Lees verder - 15/03/2019 15:14
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Toevoeging van nieuwe prestaties in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de regelgeving aanpassen aan de toevoeging van nieuwe prestaties in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. 

Lees verder - 15/03/2019 15:14
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Ontwerpen van samenwerkingsakkoord inzake slachtofferzorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en van minister van Justitie Koen Geens twee ontwerpen van samenwerkingsakkoord goed inzake slachtofferzorg. Het eerste akkoord heeft betrekking op de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest. Het tweede akkoord heeft betrekking op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wordt afgesloten met de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Lees verder - 15/03/2019 15:14
Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Brexit: uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit door Britse onderdanen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de zelfstandige werknemers uit het Verenigd Koninkrijk in het kader van de Brexit.

Lees verder - 15/03/2019 15:14
Persdienst van Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden

Instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de betrokkenheid van de federale staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden over de gezinsbijslag

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 betreffende de betrokkenheid van de federale staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden over de gezinsbijslag.

Lees verder - 15/03/2019 15:14
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Aanwijzing van de kieskantons en gemeenten voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed ter vervanging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende aanwijzing van de kieskantons en gemeenten voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem.

Lees verder - 15/03/2019 15:14
Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Uitbreiding van de site Colline du Mardasson, die in erfpacht werd gegeven aan de stad Bastenaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de uitbreiding van de site Colline du Mardasson, dat in erfpacht werd gegeven aan de stad Bastenaken. 

Lees verder - 15/03/2019 15:14
Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse, opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen. 

Lees verder - 15/03/2019 15:14
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Vaststelling van de aandoeningen die gevolgen hebben voor het kind op het vlak van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Personen met een Handicap Kris Peeters een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de vaststelling van de aandoeningen die gevolgen hebben voor het kind, op het vlak van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of op het vlak van de activiteit en de participatie, of voor zijn familiale omgeving.  

Lees verder - 15/03/2019 15:14
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Regie der Gebouwen: concessieovereenkomst voor de huisvesting van de scheepvaartpolitie in Blankenberge

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met het afsluiten van een concessieovereenkomst voor een gebouw in Blankenberge waar de scheepvaartpolitie zal worden gehuisvest. 

Lees verder - 15/03/2019 15:14
Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen