Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 22 februari 2019

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 22 februari 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 22/02/2019 14:25 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Maatregelen ter verzoening van werk en levenskwaliteit in het kader van de vermindering van de arbeidsprestaties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal maatregelen uitvoert die werk en levenskwaliteit verzoenen omtrent het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

Lees verder - 22/02/2019 14:25
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Wijzigingen omtrent de organisatie van de opleidingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verschillende koninklijke besluiten over het operationeel personeel van de hulpverleningszones wijzigt.

Lees verder - 22/02/2019 14:25
Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Correctie van een tegenstrijdigheid in de wetgeving over de reglementering van de postdienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een artikel wijzigt van het koninklijk besluit dat de reglementering van de postdienst omvat.

Lees verder - 22/02/2019 14:25
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Lees verder - 22/02/2019 14:25
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Deelname van Defensie aan de operatie Barkhane in Tjaad

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de inzet van één militair in het hoofdkwartier van de operatie Barkhane in Tjaad.

Lees verder - 22/02/2019 14:25
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Integratie in de verzekering voor geneeskundige verzorging van begunstigden van de uitgestelde verzekering van de overzeese sociale zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de integratie in de verzekering voor geneeskundige verzorging van begunstigden van de uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging van de overzeese sociale zekerheid.

Lees verder - 22/02/2019 14:25
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Wijzigingen omtrent het maximumbedrag van de vrijstelling voor het passief volgens het eenheidsstatuut

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een artikel wijzigt van het koninklijk besluit dat het Wetboek van Inkomstenbelastingen uitvoert (KB/WIB 92). Dit artikel bepaalt het maximumbedrag van de vrijstelling voor het passief volgens het eenheidsstatuut.

Lees verder - 22/02/2019 14:25
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Wijzigingen in het kader van thematische verloven in de privé- en publieke sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die verschillende bepalingen wijzigen over de thematische verloven in de privé- en publieke sector.

Lees verder - 22/02/2019 14:25
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking