Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 15 februari 2019

De ministerraad vergaderde op vrijdag 15 februari 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 15/02/2019 15:16 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Wijzigingen in het kader van de mariene strategie voor de Belgische zeegebieden

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Noordzee Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit goed dat wijzigingen aanbrengt in het kader van de mariene strategie voor de Belgische zeegebieden. 

Lees verder - 15/02/2019 15:16
Persdienst van Philippe De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee

Politie over het wegverkeer: inwerkingtreding van artikelen over de speekselanalyse

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de inwerkingtreding regelt van artikelen over het speekselafnamesysteem en de speekselanalyse.

Lees verder - 15/02/2019 15:16
Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Grenzen van het normale loon voor het educatief verlof 2018-2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de grenzen van het normale loon vaststelt voor het educatief verlof voor het schooljaar 2018-2019.

Lees verder - 15/02/2019 15:16
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Benoeming van leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers benoemt.

Lees verder - 15/02/2019 15:16
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Opheffing van enkele wettelijke bepalingen over de Belgische Technische Coöperatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat enkele wettelijke bepalingen over de Belgische Technische Coöperatie opheft.

Lees verder - 15/02/2019 15:16
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Lees verder - 15/02/2019 15:16
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Statutaire herwaardering van functies die religieuze en morele ondersteuning bieden in de gevangenissen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens, minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit dat zorgt voor een statutaire herwaardering van functies die religieuze en morele ondersteuning bieden in de gevangenissen.

Lees verder - 15/02/2019 15:16
Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Brugdagen voor de federale ambtenaren in 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès een ontwerp van omzendbrief goed dat de brugdagen voor de federale ambtenaren voor 2019 vaststelt.

Lees verder - 15/02/2019 15:16
Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Vergoeding voor slachtoffers van de gevolgen van geneesmiddelen met thalidomide tijdens de zwangerschap

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een voorontwerp van wet goed dat een forfaitair bedrag toekent aan de personen die lijden aan aangeboren misvormingen als gevolg van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap.

Lees verder - 15/02/2019 15:16
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Advies van de federale regering aan de Vlaamse regering in het kader van de regels van politie over het verkeer op waterwegen

De ministerraad geeft op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot toestemming om het advies van de federale regering over het voorontwerp van decreet over het mobiliteitsbeleid, de openbare werken, het vervoer, het verkeersveiligheidsbeleid en de Lijn aan de Vlaamse minister voor Mobiliteit te bezorgen.

Lees verder - 15/02/2019 15:16
Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Voortzetting van de vorming van specialisten en het uitwisselen van expertise in Tunesië in 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de voortzetting van de vormingsopdracht van specialisten en het uitwisselen van expertise in Tunesië in 2019.

Lees verder - 15/02/2019 15:16
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Offshore-elektriciteit: concurrerende inschrijvingsprocedure voor de toekenning van domeinconcessies - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed in tweede lezing dat een concurrerende inschrijvingsprocedure invoert voor de toekenning van domeinconcessies. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 15/02/2019 15:16
Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling