Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 8 februari 2019

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 8 februari 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 08/02/2019 17:19 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Eigendomsoverdracht van een perceel van de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de eigendomsoverdracht van een perceel van de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelt.

Lees verder - 08/02/2019 17:19
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Instemming met het verdrag over de vastlegging van minimumlonen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag nr. 131 over de vastlegging van minimumlonen, in het bijzonder wat de ontwikkelingslanden betreft.

Lees verder - 08/02/2019 17:19
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Instemming met de overeenkomst over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de aanvullende overeenkomst tussen België en het Europees Ruimteagentschap bij het verdrag tot oprichting van een Europees Ruimteagentschap van 30 mei 1975, over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België.

Lees verder - 08/02/2019 17:19
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Instemming met het verdrag over de uniformering van bepaalde regels over aanvaring in de binnenvaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag over de uniformering van bepaalde regels over aanvaring in de binnenvaart.

Lees verder - 08/02/2019 17:19
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Instemming met het akkoord tussen België en het Europees Ruimteagentschap over het centrum in Redu

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het akkoord tussen België en het Europees Ruimteagentschap (ESA) over het centrum van het Europees Ruimteagentschap in Redu.

Lees verder - 08/02/2019 17:19
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Mobiliteitsbudget: belastingheffing op vergoedingen voor woon-werkverkeer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor enkele reglementaire aanpassingen zorgt, die de correcte toepassing van het mobiliteitsbudget moeten verzekeren.

Lees verder - 08/02/2019 17:19
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken wijzigt.

Lees verder - 08/02/2019 17:19
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Voorontwerp van wet over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Lees verder - 08/02/2019 17:19
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Lees verder - 08/02/2019 17:19
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) hernieuwt.

Lees verder - 08/02/2019 17:19
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Overdracht van vermogen van Famifed naar de deelstaten - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Sociale Zaken Maggie De Block in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de overdracht van de goederen, rechten en plichten van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag aan het Waalse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie organiseert in het kader van de overdracht van het Federaal Agentschap als gevolg van de regionalisering van de bevoegdheid voor kinderbijslag.

Lees verder - 08/02/2019 17:19
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Cijfers van de economische begroting 2019

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters akte van de cijfers van de economische begroting 2019, meegedeeld door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), overeenkomstig de wet van 21 december 1994.

Lees verder - 08/02/2019 17:19
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking