Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 1 februari 2019

De ministerraad vergaderde op vrijdag 1 februari 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 01/02/2019 15:25 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Goedkopere straalverbindingen in witte zone’s

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit goed over private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen.

Lees verder - 01/02/2019 15:25
Persdienst van Philippe De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee

Europese klimaatstrategie voor 2050 - Organisatie van de werkzaamheden

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders akkoord met de oprichting van een ‘beperkt’ coördinatieformat om de strategische sturing van het klimaatdossier op Europees niveau te waarborgen.

Lees verder - 01/02/2019 15:25
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) benoemt.

Lees verder - 01/02/2019 15:25
Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Diverse bepalingen over belasting over de toegevoegde waarde

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen omvat over de belasting over de toegevoegde waarde.

Lees verder - 01/02/2019 15:25
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Financiering 2019 van de kostprijs van de tewerkstellingscellen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag voor 2019 vaststelt van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen.

Lees verder - 01/02/2019 15:25
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Tewerkstelling van Britse werknemers na de brexit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, wat betreft de brexit.

Lees verder - 01/02/2019 15:25
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Wijziging van het statuut van het federaal Kenniscentrum voor de civiele veiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een voorontwerp van wet goed dat de wet van 15 mei 2007 over de civiele veiligheid, wat het federaal Kenniscentrum voor de civiele veiligheid betreft, wijzigt.

Lees verder - 01/02/2019 15:25
Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Masterplan III voor detentie in humane omstandigheden met betrekking tot onder andere de projecten van Aalst, Waver en Paifve via een DBFMO-procedure

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie, belast met Regie der Gebouwen, Koen Geens en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block akkoord met een nota over de DBFMO-projecten FPC Waver, FPC Paifve en FPC Aalst in het kader van Masterplan III voor een detentie in humane omstandigheden. Dit masterplan bevat immers ook een hoofdstuk rond internering waarin, waar onder andere eveneens de realisatie van drie nieuwe forensische psychiatrische centra is voorzien, namelijk te Aalst (120 plaatsen), Waver (250 plaatsen) en Paifve (250 plaatsen). De voorbereiding van al deze projecten is gestart.

Lees verder - 01/02/2019 15:25
Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Bewakingsopdracht voor de FOD Financiën

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor bewakingsdiensten in een gebouwencomplex van de FOD Financiën in Brussel.

Lees verder - 01/02/2019 15:25
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Nieuwe procedure voor de beslechting van belastinggeschillen in de EU

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed dat zorgt voor de omzetting van een Europese richtlijn over mechanismen die belastinggeschillen in de Europese Unie beslechten.

Lees verder - 01/02/2019 15:25
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Uitbreiding van de tussenkomst voor implanteerbare contraceptiva voor jonge patiënten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de tussenkomst voor implanteerbare contraceptiva voor jonge patiënten door het RIZIV uitbreidt.

Lees verder - 01/02/2019 15:25
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Nieuwe vergoedingsvoorwaarden van actieve verbandmiddelen in het kader van chronische wonden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor nieuwe vergoedingsvoorwaarden van actieve verbandmiddelen in het kader van chronische wonden.

Lees verder - 01/02/2019 15:25
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Steun voor werkgelegenheid in de sector van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de verdeling regelt voor 2019 van het bedrag voor het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, overeenkomstig de programmawet van 27 december 2006.

Lees verder - 01/02/2019 15:25
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Deelname aan een gemeenschappelijke Europese aankoopprocedure voor pandemische griepvaccins

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block akkoord met de deelname van België aan een gemeenschappelijke Europese aankoopprocedure voor pandemische griepvaccins.

Lees verder - 01/02/2019 15:25
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Defensie Didier Reynders goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 01/02/2019 15:25
Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Kris Peeters een aanvraag voor exportkrediet goed.

Lees verder - 01/02/2019 15:25
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Toepassing van de omzendbrief over de de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Lees verder - 01/02/2019 15:25
Persdienst van eerste minister Charles Michel