Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 25 januari 2019

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 25 januari 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 25/01/2019 15:44 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag vaststelt bestemd voor de financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor 2019. 

Lees verder - 25/01/2019 15:44
Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Inzet van een beveiligingsdetachement voor de Belgische ambassade in Ouagadougou

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders akkoord met de inzet van een beveiligingsdetachement voor de Belgische ambassade in Ouagadougou in Burkina Faso.

Lees verder - 25/01/2019 15:44
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Externe mobiliteit van de militairen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat verschillende bepalingen over de externe mobiliteit van de militairen wijzigt.

Lees verder - 25/01/2019 15:44
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

De ministerraad brengt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een eensluidend advies uit over het ontwerp van ministerieel besluit dat de verlenging hernieuwt van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW).

Lees verder - 25/01/2019 15:44
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Aantal managementfuncties bij de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het aantal managementfuncties bij de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie (CDSCA) vaststelt.

Lees verder - 25/01/2019 15:44
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Wijziging omtrent de rechtsplegingsvergoedingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over de rechtsplegingsvergoedingen.

Lees verder - 25/01/2019 15:44
Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Aanpassing van het mandaat en de benaming van de Multidisciplinaire Hormonencel

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de aanpassing van de benaming en het mandaat van de Multidisciplinaire Hormonencel (MHC).

Lees verder - 25/01/2019 15:44
Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Regels voor het beheer van het mobiliteitsbudget

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de nadere regels voor het beheer van het mobiliteitsbudget.

Lees verder - 25/01/2019 15:44
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Invoering van het Belgisch scheepvaartwetboek - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat het bestaande privaat- en publiekrecht inzake zee- en binnenvaart moderniseert door de invoering van het Belgisch scheepvaartwetboek. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 25/01/2019 15:44
Persdienst van Philippe De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee

Instemming met de overeenkomst tussen België en Burkina Faso over het luchtvervoer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst tussen België en Burkina Faso over het luchtvervoer.

Lees verder - 25/01/2019 15:44
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Instemming met de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en Japan anderzijds.

Lees verder - 25/01/2019 15:44
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Instemmingen met de overeenkomst tussen België en Moldavië ter vermijding van dubbele belasting en belastingontduiking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst tussen België en Moldavië dat de dubbele belasting vermijdt en ontduiking van de belasting naar het inkomen en naar het vermogen voorkomt. Het protocol dat deze overeenkomst wijzigt werd eveneens goedgekeurd.

Lees verder - 25/01/2019 15:44
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Werving en professionele evaluatie van militairen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat verschillende bepalingen over de werving en de professionele evaluatie van militairen wijzigt.

Lees verder - 25/01/2019 15:44
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen