Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 11 januari 2019

De ministerraad vergaderde op vrijdag 11 januari 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 11/01/2019 11:28 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Omkadering van de inrichting van positieve actiemaatregelen door de ondernemingen van de private sector - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de inrichting van positieve actiemaatregelen door de ondernemingen van de private sector omkadert. Het ontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 11/01/2019 11:28
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Bevoorradingszekerheid op het vlak van energie: capaciteitsvergoedingsmechanisme

Op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed over het capaciteitsvergoedingsmechanisme.

Lees verder - 11/01/2019 11:28
Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Toevoeging van een lid aan de lijst van niet-permanente leden van het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Thesaurie bij de FOD Financiën toevoegt aan de lijst van niet-permanente leden van het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid.

Lees verder - 11/01/2019 11:28
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de toekenningsvoorwaarden invoert van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen.  

Lees verder - 11/01/2019 11:28
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met respectievelijk de gunning en de lancering van twee overheidsopdrachten voor Defensie.

Lees verder - 11/01/2019 11:28
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Elektronische facturatie bij overheidsopdrachten - Tweede lezing

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed in tweede lezing over elektronische facturatie bij overheidsopdrachten.

Lees verder - 11/01/2019 11:28
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Mandatenlijsten en vermogensaangifte van de federale uitvoerende macht bij het Rekenhof

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een nota goed over de nieuwe wetgeving over de indiening van mandatenlijsten en vermogensaangifte van de federale uitvoerende macht bij het Rekenhof.

Lees verder - 11/01/2019 11:28
Persdienst van eerste minister Charles Michel