Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 27 december 2018

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op donderdag 27 december 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 27/12/2018 15:58 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar het Vlaams Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed over de overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar het Vlaams Gewest.

Lees verder - 27/12/2018 15:56
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Brexit: voorbereidingen in het geval van een 'no deal'

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders akte van een nota over de voorbereidingen in het geval van een 'no deal' in het kader van de brexit.

Lees verder - 27/12/2018 15:56
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Energielevering voor de gebouwen en installaties van de federale overheidsdiensten en andere federale instellingen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met het afsluiten van nieuwe overeenkomsten voor de levering van elektriciteit en gas af te sluiten met het Vlaams Energiebedrijf voor het jaar 2019 en 2020 voor alle klanten van de Regie der Gebouwen en voor de federale overheidsinstellingen die hiervoor een aanvraag indienen.

Lees verder - 27/12/2018 15:56
Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Vervanging van een lid van de federale regering bij het Overlegcomité

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van de federale regering aanduidt bij het Overlegcomité.

Lees verder - 27/12/2018 15:56
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Defensie Didier Reynders goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 27/12/2018 15:56
Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden.

Lees verder - 27/12/2018 15:56
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Dode hand 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die het bijzonder krediet voor 2018 berekenen en verdelen over de gemeenten, gewesten en de agglomeratie Brussel waar eigendommen gelegen zijn die vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing.

Lees verder - 27/12/2018 15:56
Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Dotatie 2018 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de organisatie van de Europese toppen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2018 een dotatie verleent aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de veiligheid die voortvloeit uit de organisatie van de Europese toppen en de hoofdstedelijke functie van Brussel. De betaling van deze jaarlijkse dotatie vaan 55 miljoen euro aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is beslist bij de zesde staatshervorming.

Lees verder - 27/12/2018 15:56
Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Ondersteuning voor de upgrade van de federale onderzoeksinfrastructuren

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Wetenschapsbeleid Sophie Wilmès akkoord met de financiering van projecten ter ondersteuning van de upgrade van de federale onderzoeksinfrastructuren, in het kader van het Europees stappenplan van het Europese strategische forum voor onderzoeksinfrastructuren (ESFRI).

Lees verder - 27/12/2018 15:57
Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Bepalingen rond de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een voorontwerp van wet goed over bepalingen rond de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten. 

Lees verder - 27/12/2018 15:56
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Nationaal verslag 'NAVO Strategic Level Report'

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akte van het nationaal verslag NAVO Strategic Level Report.

Lees verder - 27/12/2018 15:56
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Aanduiding van de leden van de federale regering bij de samenwerkingscommissie Brussel

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van de federale regering aanduidt bij de samenwerkingscommissie Brussel.

Lees verder - 27/12/2018 15:56
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor het boekjaar 2019 het globaal budget bepaalt voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen.

Lees verder - 27/12/2018 15:56
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Overdracht van de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag naar de deelstaten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Sociale Zaken Maggie De Block drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die zorgen voor de overdracht van de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag aan de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Lees verder - 27/12/2018 15:56
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de deelstaten over de samenwerking tussen inspectiediensten in het kader van de bevoegdheid voor gezinsbijslagen

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap over de samenwerking tussen inspectiediensten in het kader van de bevoegdheden op vlak van gezinsbijslagen. De ministerraad keurt eveneens een voorontwerp goed dat instemt met dit ontwerp van samenwerkingsakkoord.

Lees verder - 27/12/2018 15:56
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en van de zelfstandigen voor het jaar 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een koninklijk besluit goed dat het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2019 vaststelt.

Lees verder - 27/12/2018 15:56
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Invoering van een indexeringsmechanisme in het kader van de mobiliteitsvergoeding - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een indexeringsmechanisme invoert voor de cataloguswaarde van de bedrijfswagen in het kader van de mobiliteitsvergoeding.

Lees verder - 27/12/2018 15:56
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Beslissingen in het kader van het toekomstplan van het von Karman Instituut voor stromingsdynamica

De ministerraad heeft op voorstel van minister belast met Wetenschapsbeleid Sophie Wilmès beslissingen genomen in het kader van het toekomstplan van het von Karman Instituut voor stromingsdynamica.

Lees verder - 27/12/2018 15:56
Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij

Samenwerkingsakkoord met de gemeenschappen over het Tax Shelter-stelsel en tot informatie-uitwisseling

De ministerraad keurt een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat en de drie gemeenschappen over de bevoegdheden op vlak van het Tax Shelter-stelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken en tot informatie-uitwisseling. De ministerraad keurt ook een voorontwerp van wet goed dat instemt met dit ontwerp van samenwerkingsakkoord.

Lees verder - 27/12/2018 15:56
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Begroting en Ambtenarenzaken Sophie Wilmès akte van de nota 'Naar een soepelere en meer geresponsabiliseerde personeelsplanning bij de federale overheidsdiensten' en keurt de omzendbrieven nrs. 669 en 670 goed, in het kader van de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten.

Lees verder - 27/12/2018 15:56
Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij

Militaire ondersteuning aan Belgische risicovertegenwoordigingen in het kader van het DFACT-protocol

De ministerraad gaat op voorstel van minister Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders akkoord met de inzet van gespecialiseerde militairen ten voordele van de Belgische ambassades in landen waar spanningen een directe invloed op de Belgische diplomatieke vertegenwoordigingen en verantwoordelijkheden hebben, en op de Belgische lokale belangen.

Lees verder - 27/12/2018 15:56
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Individuele Belgische bijdragen aan VN en EU-operaties in 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de voorgestelde individuele bijdragen aan de VN- en EU-operaties in 2019.

Lees verder - 27/12/2018 15:56
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Verderzetting van de Belgische operationele inzet in de Sahel in 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de verderzetting van de Belgische operationele inzet in de Sahel in 2019.

Lees verder - 27/12/2018 15:56
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Asiel: lijst van veilige landen van herkomst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed met de lijst van veilige landen van herkomst in het kader van de vreemdelingenwet.

Lees verder - 27/12/2018 15:56
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie