Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 7 december 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 7 december 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 07/12/2018 15:54 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Verplichtingen omtrent verwerking van passagiersgegevens opgelegd aan vervoerders en reisoperatoren - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Mobiliteit François Bellot in tweede lezing twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de verplichtingen opgelegd aan hogesnelheidstreinvervoerders en -ticketverdelers (HST) en busvervoerders op in het kader van de verwerking van passagiersgegevens door de vervoerders en reisoperatoren in de verschillende transportsectoren.

Lees verder - 07/12/2018 15:54
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Digitalisering van het wetenschappelijk en cultureel patrimonium van de Federale Wetenschappelijke Instellingen en het Koninklijk Belgisch Filmarchief

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir akkoord met het principe van het programma DIGIT-04 in het kader van de digitalisering van het wetenschappelijk en cultureel patrimonium van de federale wetenschappelijke instellingen en het Koninklijk Belgisch Filmarchief.

Lees verder - 07/12/2018 15:54
Persdienst van Zuhal Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Weten-schapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Toekenning van de federale dotaties 2018 voor de lokale politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon vijf ontwerpen van koninklijk besluit goed over alle financiële dotaties die door de federale overheid worden toegekend aan de gemeenten en meergemeentepolitiezones om de werking van de lokale politie in 2018 te ondersteunen.

Lees verder - 07/12/2018 15:54
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Raamovereenkomst voor de huur van berlines en SUV voor de federale politie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de lancering van een raamovereenkomst van leveringen voor de huur van anonieme gepantserde berlines en SUV ten voordele van de federale politie.

Lees verder - 07/12/2018 15:54
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Wijziging van de benaming van het kanton Neerpelt in Pelt op het niveau van de hoven en rechtbanken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor de verandering van de benaming van het kanton Neerpelt in Pelt op het niveau van de hoven en rechtbanken.

Lees verder - 07/12/2018 15:54
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Terminologische wijzigingen als gevolg van de hervorming van de gerechtelijke kantons

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 14 maart 2014 over de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen, in overeenstemming brengt met de hervorming van de gerechtelijke kantons.

Lees verder - 07/12/2018 15:54
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Heropname van de landingsbaan met recht op uitkeringen na een thematisch verlof in het kader van het opgeheven stelsel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat ouderen die gebruik maakten van het op 1 januari 2015 opgeheven stelsel van landingsbaan, de mogelijkheid biedt om de landingsbaan met recht op uitkeringen opnieuw op te nemen na een thematisch verlof.

Lees verder - 07/12/2018 15:54
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Eensluidend advies over het ontwerp van besluit van de Duitstalige Regering over beroepsopleidingen voor werkzoekenden

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een eensluidend advies gegeven over het ontwerp van besluit van de Duitstalige Regering over beroepsopleidingen voor werkzoekenden.

Lees verder - 07/12/2018 15:54
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Cumulatie van onderbrekingsuitkeringen met de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen met de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van de arbeidsprestaties.

Lees verder - 07/12/2018 15:54
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Opschorting van de bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid van de diamantnijverheid 2019-2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor de opschorting van de bijdrageverplichting aan het Fonds voor bestaanszekerheid van de diamantnijverheid van 2019 tot en met 2021 wordt verlengd.

Lees verder - 07/12/2018 15:54
Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Marien ruimtelijk plan voor de periode 2020-2026 - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het marien ruimtelijk plan 2020-2026 vaststelt.

Lees verder - 07/12/2018 15:54
Persdienst van Zuhal Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Weten-schapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem in tweede lezing een voorontwerp van wet en een ontwerp van samenwerkingsakkoord met de gewesten goed omtrent de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden. De ontwerpen werden aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 07/12/2018 15:54
Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Overstap van Persopoint naar de loonmotor van de RSZ bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding

De ministerraad bevestigt op voorstel van minister van Justitie Koens Geens de beslissing van de raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (IGO) om over te stappen van Persopoint naar de loonmotor van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Lees verder - 07/12/2018 15:54
Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Veiligheidsbelangen bij overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel, minister van Economie Kris Peeters en minister van Defensie Sander Loones een ontwerp van koninklijk besluit goed over overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied.

Lees verder - 07/12/2018 15:54
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Wijzigingen aan de wet tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO Denis Ducarme een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet betreffende de erkenning en de bescherming van het beroep van auto-expert.

Lees verder - 07/12/2018 15:54
Persdienst van Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Deelname van Defensie aan een aantal NAVO-operaties in 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Sander Loones akkoord met de Belgische deelname aan de Euro-Atlantische NAVO-operaties en aan de 'NATO Airborne Early Warning and Control Force' in 2019.

Lees verder - 07/12/2018 15:54
Persdienst van Sander Loones, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Uitbreiding van de maatregel over de 'gasconvector' in het kader van energiepreventie door OCMW's

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de maatregel over de 'gasconvector' uitbreidt om de inspanningen van de OCWM’s te kunnen ondersteunen bij de uitvoering van de preventiemaatregelen voor hun energiegebruikers.

Lees verder - 07/12/2018 15:54
Persdienst van Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Belgocontrol François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over de financiering van de plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening (Belgocontrol) voor de vaststelling van de waarde van 'factor F' voor 2019.

Lees verder - 07/12/2018 15:54
Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Modernisering van het Verkeersreglement

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over het Verkeersreglement.

Lees verder - 07/12/2018 15:54
Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Harmonisering van de regelgeving omtrent het beheer van de alimentatievorderingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat de DAVO-wet wijzigt om bepalingen van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen toepasbaar te maken.

Lees verder - 07/12/2018 15:54
Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Afschaffing van de verplichte publicatie van de algemene voorwaarden van de financiële postdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed over de publicatie van de algemene voorwaarden van de financiële postdiensten.

Lees verder - 07/12/2018 15:54
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Offshore-elektriciteit: concurrerende inschrijvingsprocedure voor de toekenning van domeinconcessies

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed dat een concurrerende inschrijvingsprocedure invoert voor de toekenning van domeinconcessies.

Lees verder - 07/12/2018 15:54
Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling